od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359837
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
zapytanie ofertowe- opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami do projektu TORUŃ SPACE LABS
2018-12-21 12:40 wykonał: Adam Olender typ akcji: Edycja artykułu

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie publiczne, nieprzekraczające kwoty 30 000 Euro)


 

Urbitor sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi opracowania studium wykonalności (wraz z analizą popytu MŚP na specjalistyczne usługi, które będą świadczone na infrastrukturze, która powstanie w ramach realizacji projektu) oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn. „Toruń Space Labs”, planowanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schematu: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej.


 

 1. Przedmiot zamówienia

 1. Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu MŚP na specjalistyczne usługi, które będą świadczone na infrastrukturze, która powstanie w ramach realizacji projektu oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn. „Toruń Space Labs”. Planowane jest pozyskanie wsparcia na realizację ww. projektu
  w ramach konkursu nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17.

 2. Podstawą do wykonania inwestycji będzie program funkcjonalno-użytkowy.

 3. Skrócony opis inwestycji:

Planowana do objęcia wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego infrastruktura umiejscowiona jest przy ul. Władysława Łokietka w Toruniu, w pobliżu
XIX-wiecznego zespołu tzw. Młynów Toruńskich (Młyny Gersona lub Młyny Richtera), zlokalizowanych w dzielnicy Mokre Przedmieście.

Projekt obejmie budowę i wyposażenie obiektu na potrzeby Toruń Space Labs.

Space Labs to interaktywne laboratorium kosmiczne na rzecz demonstracji potencjału i budowy przemysłu kosmicznego. To również ekosystem służący do eksperymentowania i współtworzenia wraz z użytkownikami w środowiskach rzeczywistych, gdzie użytkownicy końcowi wraz z naukowcami, firmami i instytucjami publicznymi wspólnie badają, projektują i zatwierdzają nowe oraz innowacyjne produkty, usługi, rozwiązania bądź modele biznesowe - człowiek jest źródłem innowacji. Space Labs jest propozycją nakierowaną na stworzenie twórczej przestrzeni budowania regionalnego przemysłu kosmicznego wraz z możliwością prezentacji szerokiemu gronu odwiedzających Centrum Nowoczesności Młyny Wiedzy. Rozwój przemysłu kosmicznego odbywa się na styku pasji, zaawansowanej nauki oraz rozeznania biznesowego tworząc zarówno nowe możliwości badawcze, jak i rynkowe. Space Labs będzie oferował unikatową szansę na stworzenie podstaw szerokiego ekosystemu wymaganego do utrzymania żywego przepływu kadr i kompetencji w ramach budowania zainteresowania, interaktywnej edukacji oraz możliwością spotkania z twórcami przemysłu kosmicznego w regionie. Space Labs ma czerpać z tradycji Mikołaja Kopernika i rozszerzyć ją o podjęcie tematów współczesnych dając szansę na stworzenie faktycznego centrum, które nie tylko z szacunkiem i podziwem patrzy na historyczną przeszłość, ale i odważnie stawia pewne kroki w kierunku przyszłości regionalnej astronomii. 

 1. Cele projektu: przekształcenie Europy Środkowej w laboratorium innowacji o szerokim zasięgu; umożliwienie procesu wspólnego projektowania z użytkownikami końcowymi, na podstawie koncepcji Living Lab.

 2. Głównym celem wykonania przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim studium wykonalności będzie wykazanie zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodność
  z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej wysokości dotacji z EFRR, a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania, biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu.

 3. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentu ma obowiązek ściśle współpracować ze Spółką Urbitor.


 

 1. Warunki obligatoryjne

  1. Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest również wykazać
   w oparciu o niżej wymienione dokumenty, stanowiące wymagane załączniki do oferty, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ten warunek, jeżeli Oferent wykaże, że na potrzeby wykonania zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą o wykształceniu ekonomicznym, która w okresie po
   1 stycznia 2014 r. co najmniej dwa razy aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu eksperckiego opracowującego studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

  2. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

  3. Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

  4. Dodatkowo premiowane będzie, jeśli przynajmniej część ze wskazanych wyżej projektów przygotowana/zrealizowana została przy założeniu występowania pomocy publicznej.

  5. Dodatkowo premiowane będzie dodatkowe doświadczenie osób, które będą uczestniczyć
   w wykonywaniu niniejszego zamówienia, w zakresie wykonywania wieloletnich prognoz/planów finansowych, modeli biznesowych oraz strategii wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektów współfinansowanych z UE dla instytucji związanych z rozwojem gospodarczym.

 

 

 1. Oferta cenowa powinna zawierać (wymogi formalne oferty)

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres firmy,

 2. Numer NIP i REGON,

 3. Cenę wykonania studium wykonalności – należy podać cenę bez podatku od towarów
  i usług VAT (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT, cenę z podatkiem od towarów
  i usług VAT (cyfrowo i słownie),

 4. Cenę wykonania wniosku aplikacyjnego – należy podać cenę bez podatku od towarów
  i usług VAT (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT, cenę z podatkiem od towarów
  i usług VAT (cyfrowo i słownie).

 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności.

 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia przez osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane
  w wykonywanie zamówienia.

 7. Propozycję harmonogramu przeprowadzenia prac.

 8. Potwierdzenie gotowości do zbycia praw autorskich oraz prawa do swobodnego dysponowania dziełem na rzecz Zamawiającego, co zostanie ujęte w umowie dotyczącej wykonania przedmiotowego dokumentu.

 9. Oferta nie podpisana lub podpisana przez osobę nieupoważnioną jest podstawą do odrzucenia oferty.

Niespełnienie powyższych wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.


 

 1. Kryteria udzielenia zamówienia i zasady ich oceny

 1. Ocenie podlegały będą:

 1. cena brutto,

 2. poparte dowodami kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wyznaczonego do wykonania zamówienia zespołu eksperckiego.

 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami i ich wagą:

 1. cena – waga kryterium: 55 pkt.

W ramach kryterium pod uwagę będzie brany łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

C =

cena brutto oferty najniższej

x 55

cena brutto oferty badanej

 

 

 

 1. udział osób wyznaczonych do wykonania zamówienia w pracach nad (przyjętymi przez Zamawiających):

 • studiami wykonalności projektów infrastruktury – 10 pkt.

 • wieloletnimi prognozami/planami finansowymi, modelami biznesowymi oraz strategiami wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektów współfinansowanych z UE dla instytucji związanych z rozwojem gospodarczym – 20 pkt.

W przypadku, gdy jedna lub więcej osób wyznaczonych do wykonania zamówienia uczestniczyła w pracach nad studiami wykonalności projektów budowy/rewitalizacji infrastruktury przygotowanych/zrealizowanych przy założeniu występowania pomocy publicznej, ofercie przyznanych zostanie 15 dodatkowych punktów.

 1. Łączna maksymalna ilość punktów przy ocenie wynosi 100.

 2. Zamawiający dokona oceny merytorycznej w ramach kryteriów określonych w pkt. IV 2. b na podstawie treści dołączonych do oferty dokumentów, uwzględniających zapisy pkt. I.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych zawartych
  w ofercie i w załączonych do niej dokumentach.

 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z ich zsumowania, uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

 5. Dopuszcza się unieważnienie postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonej ocenie lub oferta z najniższą ceną po przeprowadzonej ocenie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


 

 1. Odbiorca usługi

Finalnym odbiorcą wykonanej dokumentacji będzie Urbitor Sp. z o.o. Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej – 3 egzemplarze oraz wersji elektronicznej na CD (edytowalna) – 1 egzemplarz. Dokumenty należy wykonać w wersji elektronicznej środowiska Windows.


 

 1. Okres realizacji

Przewidywany czas realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do końcowego etapu zakończonego odbiorem dokumentu wraz z uwzględnieniem uwag Instytucji Zarządzającej
– 23.02.2018r.

 


 

 1. Sposób i termin złożenia oferty

 1. Pisemnie na adres: ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, pocztą lub osobiście w sekretariacie w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku,

 2. Faksem, nr fax: 56 66 04 820, przy czym wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty potwierdzenia wysłania oryginału pocztą lub kurierem,

 3. Pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres: sekretariat@urbitor.pl, przy czym wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty potwierdzenia wysłania oryginału pocztą lub kurierem.

 4. Termin składania ofert: 22.12.2017 r. do godz. 12.00


 

 1. Dane kontaktowe

 

Urbitor Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

sekretariat@urbitor.pl

tel. 56 66 94 301

utworzono: 2017-12-08 12:34 przez: Adam Olender
wyedytowano: 2017-12-08 12:34 przez: Adam Olender 
aktywne od dnia: 2017-12-08 12:34
informację wytworzył 2017-12-08
ilość odsłon podstrony: 0
repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu