od: 2012-09-19
suma odsłon: 6360028
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP02/2012- Przetarg na wywóz odpadów

Toruń, dnia 27 stycznia 2012 r.

 

DS/ZP02/2012

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r. informuję, iż w dniu 27.01.2012r. ulega zmianie treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wywóz odpadów stałych z URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu”.

Nowe brzmienie otrzymują następujące treści:

 1. Pkt 7.1 m)- strona oferty nr 7:

Jest: „Sprawa DS/ZP01/2012; Nie otwierać przed 12.01.2012r przed godz.10.00”

Powinno być: „Sprawa DS/ZP02/2012; Nie otwierać przed 31.01.2012r przed godz.10.00”

 1. Formularz- strona oferty nr 14:

Jest: „Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31.01.2013r.”

      Powinno być: „Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31.03.2013r.”

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

                                                                                                                 Wojciech Klabun

 

 

 

 

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający:

 

URBITOR Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107;  87-100 Toruń

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia nie przekraczającej 193 tys. euro  

 

Wywóz odpadów stałych z URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu.

 

 

09 51 10 00-2  –  usługi wywozu odpadów

 

otwarcie ofert dnia 31.01.2012 r.

 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego:

DS/ZP02/2012

 

Informacje ogólne

                              

1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

 

 1. Instrukcja dla wykonawców
 2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

-     załącznik nr 1        formularz oferty;

-     załącznik nr 2        oświadczenie z art. 22 Pzp;

      -     załącznik nr 3        oświadczenie z art. 24 ust.1Pzp;

      -     załącznik nr 4        oświadczenie z art. 24 ust.1 p 2 PZP;

      -     załącznik nr 5        istotne postanowienia umowy.

 

 1. Instrukcja dla wykonawców:

 

1.  Zamawiający:

 

URBITOR  Sp. z o.o.  w TORUNU

ul. Chrobrego 105/107,   87-100 Toruń 

Sekretariat: tel. (56) 669 43 00 fax (56) 660 48 20

www.urbitor.pl ,  e-mail:sekretariat@urbitor.pl

 

 2. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami / oraz aktów wykonawczych tj.

 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2009 Nr. 226 poz. 1817/;
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych /Dz. U. z 2011r Nr.282 poz. 1650/.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 193.000 euro.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. nieodpłatne udostępnienie kontenerów na odpady o pojemności:

- 1,1m³: 1 szt. (1 szt.),

- 7,5 m³: 5 szt. (17 szt.),

- 15 m³: 2 szt. (3 szt.);

 1. cykliczny odbiór i wywóz- w zależności od ich zapełnienia- do miejsc przeznaczenia (składowiska) wszelkich odpadów stałych nie segregowanych pochodzących z Giełdy Towarowej, cmentarzy komunalnych i Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu;
 2. mycie i dezynfekcję kontenerów oraz utrzymanie ich w sprawności technicznej.

Uwaga 1: Ilości podane w nawiasach w punkcie 3.1 ppkt a) są szacowaną ilością kontenerów wymaganych do równoczesnego podstawienia Zamawiającemu w okresie Świąt Wielkanocnych oraz przełomu października i listopada.

Uwaga 2: Wszelkie koszty związane z gromadzeniem i wywozem odpadów należy wkalkulować w oferowaną cenę jednostkową, w tym koszt eksploatacji pojemników.

Uwaga 3: Częstotliwość wywozu oraz ilość pojemników może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.2. Odpady nie są segregowane i pochodzą z:

- zarządzanych cmentarzy komunalnych (Cmentarz Komunalny nr 1, Cmentarz Komunalny nr 2, Centralny Cmentarz Komunalny): trawa, liście, znicze i wieńce;

- prowadzonej Giełdy Towarowej: odpady owoców, warzyw i artykułów spożywczych;

- komunalne.

3.3. Przewidywana maksymalna ilość odpadów do wywozu– 3 735,4 m³ (trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć metrów sześciennych 40/100).

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w punkcie 3.3 SIWZ. Z podanej ilości m³ odpadów Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 70% wielkości zamówienia. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości m³ odpadów do wywozu w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

4. Termin realizacji zamówienia.

 

Wymaga się zrealizowania zamówienia w okresie: od dnia 1.04.2012r. do dnia 31.03.2013r.

 

 

5. Warunki i dokumenty niezbędne do udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienie tych warunków.

 

5.1. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

Wykaz oświadczeń i  dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Posiadają uprawnienie do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

 1. Posiadają własne miejsce składowania odpadów z  aktualnym pozwoleniem na jego eksploatację zgodnie z obowiązującymi przepisami bądź posiadają podpisaną umowę na odbiór odpadów z miejskim wysypiskiem śmieci lub innym miejscem składowania odpadów, działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowa ta winna obowiązywać do 31.03.2013r.
 2. Posiadają pozwolenie na transport odpadów wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwolenie to winno obowiązywać do 31.03.2013r.

1. Oświadczenie o  spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).

2. Pozwolenie na prowadzenie składowiska odpadów lub odpowiednia umowa.

3. Pozwolenie na transport odpadów.

2. Dysponują odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczenie o  spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu (zał. nr 2).

3. Znajdują się w  odpowiedniej sytuacji

ekonomicznej i finansowej.

Oświadczenie o  spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu (zał. nr 2).

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia na podstawie artykułów: 24 ust.1 oraz 24 ust.1 pkt2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Aktualny odpis z  właściwego rejestru**,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w  oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania

ofert, a w  stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w  zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy.

2. Oświadczenia o  braku podstaw do

wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 oraz nr 4 do SIWZ).

5. Posiadają wdrożony certyfikat systemu jakości. Certyfikat powinien obowiązywać do 31.03.2013r.

Kserokopia certyfikatu systemu jakości obowiązującego przez czas trwania zamówienia, potwierdzona przez Wykonawcę.

 

** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki określone w punkcie 5 ust. 1 ppkt 1- 3 SIWZ musza spełniać łącznie wszyscy wykonawcy, a dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków mogą złożyć łącznie.

5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania określonego w punkcie 5 ust. 1 ppkt 4 SIWZ, wymagane dokumenty i oświadczenia składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie.

5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

5.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”.

5.6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.8. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

5.9. Brak potwierdzenia spełniania któregokolwiek z warunków lub ich niespełnienie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 

6. Sposób porozumiewania się z wykonawcami.

 

6.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie formę pisemną lub fax. na nr 56/ 66 04 820.

6.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazuje dokumenty dotyczące wszelkich oświadczeń, wniosków oraz innych informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz jest zobowiązana do przekazania tej informacji drogą pocztową. Faks uważa się za złożony w terminie, jeśli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu na jego wniesienie.

6.3. Adres do kontaktu:

URBITOR sp. z o.o. w Toruniu

ul  Chrobrego 105/107  87-100 Toruń

tel.(56 ) 669 43 00  , fax. (56 ) 660 48 20

e-mail: sekretariat@urbitor.pl

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:    

- proceduralnym       Wojciech Klabun  tel. 517 105 890

- merytorycznym      Jan Szydłowski  tel. 502 566 937

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

7.1 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności:

 1. czytelnie w formie pisemnej;
 2.   w języku polskim;
 3. w treści odpowiadającej załączonym do SIWZ załącznikach;
 4. na papierze przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów;
 5. dokumenty wymienione w punkcie 5.1 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
 6. wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
 7. na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpocząć się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;
 8. każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną;
 9. każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną;
 10. w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone -określające zakres- pełnomocnictwo podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną i fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii – pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena;
 12. oferty należy składać w jednej zamkniętej kopercie;
 13. koperta powinna być opieczętowana pieczątką Wykonawcy i zaadresowana na Zamawiającego oraz opisana wg wzoru:

 

URBITOR Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107  87-100 Toruń

Sprawa DS/ZP01/2012

„Wywóz odpadów stałych z URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu”

Nie otwierać przed 12.01.2012r przed godz.10.00

 

7.2. Zmawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Zastrzeżone informacje należy umieścić oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa.

7.3. Oferta nieoznakowana nazwą i adresem Wykonawcy będzie odrzucona.

7.4. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

7.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

7.6. Koperty oznaczone WYCOFANE nie zostaną otwarte. Następnie zostaną otwarte i odczytane koperty oznaczone słowem ZMIANA.

7.7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

7.8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania niezwłocznie po jej otrzymaniu.

7.9. Uzupełnienie oferty-dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Stosownie do treści art.26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął składania ofert.

7.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości.

7.11. Komisja przetargowa poprawi w ofercie :

 1. oczywiste pomyłki pisarskie;
 2. oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   dokonanych poprawek;
 3. inne pomyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu pomyłek niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca, którego oferta została poprawiona.

7.12. Zamawiający będzie traktował jako:

 1.    oczywiste omyłki pisarskie w szczególności- mylną pisownię wyrazu, błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części, błąd w dacie, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbowo i słownie (za prawidłowe przyjmuje określenie słowne);
 2. oczywiste omyłki rachunkowe  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych.

 

8. Wadium.

 

Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

 

9. Termin związania z ofertą.

 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

10.1. Oferty należy składać w URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107 (87-100 Toruń), w sekretariacie do dnia 31.01.2012r. do godz. 9.45.

10.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie  wykonawcom bez ich otwierania.

10.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 31.01.2012r o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

10.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art.86 ust.3 ustawy PZP poda  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

11.1. Ceną oferty będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

11.2. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

11.3. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego wymienione w formularzu kosztorysu ofertowego.

11.4.  Ceny jednostkowe za wywóz m³ śmieci mogą ulegać zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany stawek za korzystanie ze środowiska wprowadzanych odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów. 

11.5. Ceny jednostkowe wywozu m³ śmieci winny uwzględniać wszystkie koszty związane z ich późniejszym zagospodarowaniem.

 

 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 

12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny
po uwzględnieniu marży.

12.2. Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.

12.3. Poszczególne oferty oceniane będą wg wzoru :

 

     Ocena punktowa  =         cena najniższa        X    100 pkt.

                                       cena oferty badanej

 

12.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

12.5. Na podstawie opisanego wyżej wzoru przyznane będą punkty w kryterium oceny oferty jakim jest cena. Oferta z najniższą ceną uzyska najwyższą liczbę punktów i wskazana będzie jako najkorzystniejsza.

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zmawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

14. Istotne postanowienia umowy.

 

14.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy  będącej załącznikiem nr 5.

14.2.Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta po upływie terminów określonych w art.94 ust.1 pkt.2 PZP. Okres ten może być krótszy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

14.3. Zmiana postanowień umowy może być dokonana jedynie w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty (art.144 ustawy PZP), na podstawie której dokonano wyboru oferty lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

 • zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia;
 • okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, na które to okoliczności miały wpływ warunki pogodowe lub losowe;
 • zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
 • zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. – „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią zamknięty katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

14.4. Natomiast nie stanowi podstawy zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy PZP:

 • zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
 • zmiana danych teleadresowych.

 

 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 

W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcom a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej. Sposób postępowania określony jest w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odwołanie – zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. od 180 do 198 ustawy PZP.

Skarga do sądu – zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. Od 198a do 198g ustawy PZP

 

 

               

16. Oferty częściowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  Oferta powinna obejmować  całość zamówienia.

 

               

17. Zamówienia uzupełniające.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art.67 ust 1pkt 6 ustawy PZP.

 

               

18. Oferty wariantowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

19. Waluty

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

 

20. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

21. Podwykonawcy.

 

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców.

 

 

22. Inne.

 

22.1. SIWZ w wersji elektronicznej udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego;   www.urbitor.pl od dnia publikacji ogłoszenia do upływu składania ofert. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ w terminie 4 dni.

22.2. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.urbitor.pl

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

 

Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na swojej stronie internetowej www.urbitor.pl

Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ i ogłoszenia zamieszczone zostaną na stronie j.w.

 

 

       Opracował:                                                                     Zatwierdził:

 

 

Wojciech Klabun                                       Wojciech Świtalski

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Pełna nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

 

Ulica

 

Miejscowość, kod pocztowy

 

Województwo

 

NIP

 

REGON / KRS

 

Nr telefonu do kontaktu

 

Nr faxu do kontaktu

 

Adres e-mail do kontaktu

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym

 

 

FORMULARZ OFERTY

Do: URBITOR Sp. z  o.o.

Ul. Chrobrego 105/107

87-100 Toruń

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wywóz odpadów stałych z URBITOR sp. z o. o w Toruniu”

My niżej podpisani .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

(nazwa (firma) Wykonawcy)

składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

Cena oferty brutto:                               ……. zł/m³

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………,

W tym …..% podatku VAT, tj.                ..…. zł/m³

Cena oferty netto:                                 ……. zł/m³

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………,

 

Wartość umowy wyliczona w kosztorysie ofertowym (3735,4 m³) wynosi:

…………………………. zł netto

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………,

…………………………. zł brutto

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………,

 

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31.01.2013r.

 

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych    warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7)   Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest  następujący ....................................................................................................................        ..........................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

 

8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i akceptujemy jej postanowienia.

9) Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy (określone w załączniku nr 5
do SIWZ) a w szczególności warunki płatności i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

10) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  poniższy adres:       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

11). Ofertę niniejszą składamy na _____________ kolejno ponumerowanych stronach.

 

12). Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

 1. _______________________
 2. _______________________

 

_________________ dn. ____________

 

 

.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

Działając w imieniu

 

……….................................................................................................................

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego;

 

wywozu odpadów stałych z URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu.

 

Wymienione w art.22 ust.1 pkt. 1- 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm., a mianowicie ;

 

 1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

........................................dn.......................                       ......................................................

                                                                                                                podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

 

ZAŁACZNIK NR 3

                                                                                                                    

 

 

Nazwa  wykonawcy                                                                     

Adres wykonawcy                                                                       

 

 

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

z powodu niespełnienia warunków z art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

                                                               

 

Działając w imieniu______________________________________________ [nazwa wykonawcy] i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy* nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków wymienionych w art.24 ust1 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Wywóz odpadów stałych z URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu.

 

 

 

  ______________________ dnia  ___________ r

                                                                                                                               

        ..................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

 

ZAŁACZNIK NR 4

 

  

Nazwa wykonawcy……………………………

Adres wykonawcy……………………………..

 

 

Oświadczenie

o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków

z art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

                            Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Wywóz odpadów stałych z URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu”

oświadczam, zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych(tj Dz. U. Nr.223 poz.1655 ze zm.), że w stosunku do nas :

a)  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości *

b) po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, przy czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*

 

*niepotrzebne skreślić

 

…..............................,dnia…...........................................

 

...................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

UMOWA nr DS/ZP02/2012

 

o realizację zamówienia publicznego na podstawie procedury przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu ………………… w Toruniu pomiędzy:

 

URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń,

reprezentowaną przez Wojciecha Świtalskiego- Prezesa Zarządu,

zwaną dalej Zamawiającym, a

 

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: ………………………….………………….,

zwanym dalej Wykonawcą.

 

Zawarcie umowy następuje po dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami.

 

§1

l. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wywóz odpadów stałych z URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu w tym z prowadzonej Giełdy Towarowej i zarządzanych cmentarzy komunalnych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) nieodpłatnego   dostarczenia- we wskazane miejsce- odpowiednich kontenerów do gromadzenia odpadów stałych w ilościach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego;

b) odbioru i wywozu do miejsc przeznaczenia odpadów stałych pochodzących z działalności URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu;

c) utrzymana odpowiedniego stanu technicznego i czystości dostarczanych kontenerów.

3. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawują: Jacek Wojciechowski tel. 502 636 330 (siedziba i giełda), oraz Jan Szydłowski tel. 502 566 937 (cmentarze).

 

§2

1. Za wykonanie bez zastrzeżeń czynności określonych w § l Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości ……………….. zł brutto, słownie ………………………………………………………………….. za okres trwania umowy.

2. Opłata za l m³ odpadów została określona w wysokości ……...zł brutto.

3. Opłata ta może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek za korzystanie ze środowiska wprowadzanych odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów.

4. O zmianie ceny o której mowa w pkt.3 Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z co najmniej l-miesięcznym wyprzedzeniem i wejdzie ona w życie z pierwszym dniem nowego miesiąca kalendarzowego.

5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości powstałej przez pomnożenie ilości m³ wywiezionych w miesiącu przez cenę jednostkową.

 

§3

Ilość dostarczanych kontenerów oraz terminy ich odbioru zostaną uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego.

 

§4

1. Zaplata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.

2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę za wykonanie prac najpóźniej do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§5

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek regulowania kar pieniężnych nałożonych przez organy porządkowe w przypadku nie dopełnienia powierzonych obowiązków wynikających z umowy lub nie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

§6

1. Jeśli Wykonawca będzie wykonywał usługi w sposób nie gwarantujący utrzymania właściwego stanu higieniczno-sanitarnego pojemników, a w szczególności nastąpi wykonanie usługi niezgodne z ustaloną częstotliwością, Zamawiający może nałożyć karę pieniężną poprzez zmniejszenie miesięcznego wynagrodzenia brutt o 3% wartości za każdy stwierdzony taki przypadek.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż umowa nie jest wykonywana przez Wykonawcę lub nienależycie wykonywana, Wykonawca zobowiązany będzie do załatwienia reklamacji w ciągu 24 godziny od telefonicznego potwierdzonego faksem zgłoszenia stwierdzonej nieprawidłowości przez Zamawiającego.

3. W przypadku nie wykonania w ciągu 24 godzin reklamacji Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę pieniężną poprzez zmniejszenie miesięcznego wynagrodzenia brutto o 0,5% za każdy dzień zwłoki.

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i       prawidłowego wykonania zleconej pracy.

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

7. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne oraz odszkodowanie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

 

§7

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody i ich następstwa wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania prac określonych niniejszą umową.

2. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przy wykonywaniu przez niego obowiązków określonych niniejszą umową.

 

§8

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 1.04.2012r. do dnia 31.03.2013 r., z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za wykonaną część umowy.

3. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku:

a) jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy,

b) utraty przez Zleceniobiorcę wymaganych uprawnień lub pozwoleń do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.3 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§9

W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową maj ą zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§10

Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.

 

§11

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralnymi częściami niniejszej Umowy są:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2. Oferta,

3. ………………………

4. ………………………

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

utworzono: 2013-01-02 10:23 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:24 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:23
ilość odsłon podstrony: 2341
repozytorium zmian
drukuj