od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359833
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP02/2012- Informacja o wyborze

Toruń, 3.02.2012r.

Sprawa nr DS/ZP02/2012
 


Dotyczy: 
informacji o wyborze w postępowaniu nr DS/ZP02/2012 na wybór Wykonawcy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wywóz odpadów stałych z URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu”.

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 233,poz.1655 z dn.29-11-2007r.; z późni. zm.) zwanej dalej „ustawą”  informuję, że w powyższym postępowaniu:
1.    Za najkorzystniejszą została uznana, oferta firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.; 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159. Cena oferty brutto wynosi 160.965,86 zł.; okres usługi wynosi 12 miesięcy. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena oferty mieści się w kwocie zaplanowanej przez Zamawiającego.
2.    W przypadku braku protestów przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie 10.02.2012r.
3.    W postępowaniu złożone zostały oferty  niżej wymienionych firm:
a)    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.; 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159, która otrzymała 100,00 pkt;
b)    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 87-140 Chełmża, ul. Toruńska 1, która otrzymała 91,51 pkt.
4.    Nie odrzucono żadnej oferty w zamówieniu.
5.    Z postępowania nie wykluczono żadnej  oferty.

 

utworzono: 2013-01-02 10:22 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:23 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:22
ilość odsłon podstrony: 2387
repozytorium zmian
drukuj