od: 2012-09-19
suma odsłon: 1811065
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP04/2012- Przetarg na ochronę mienia

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający:

 

URBITOR Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107;  87-100 Toruń

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia nie przekraczającej 193 tys. euro  

 

Ochrona mienia URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu.

 

79 71 00 00-4  –  ochrona mienia

 

otwarcie ofert dnia 25.07.2012 r.

 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego:

DS/ZP04/2012


Informacje ogólne

                              

1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

 1. Instrukcja dla wykonawców
 2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

-     załącznik nr 1        formularz oferty;

-     załącznik nr 2        oświadczenie z art. 22 PZP;

-     załącznik nr 3        oświadczenie z art. 24  ust.1 PZP;

-     załącznik nr 4        oświadczenie z art. 24  ust.1 pkt.2 PZP;

-     załącznik nr 5        wykaz ilości godzin (kosztorys nakładczy);

-     załącznik nr 6        podwykonawcy;

-     załącznik nr 7        postanowienia umowy;

-     załącznik nr 8        koncesja (pkt 6.2. SIWZ);

-     załącznik nr 9        polisa ubezpieczenia OC (pkt 6.2 SIWZ).


 1. Instrukcja dla wykonawców:

 

1.  Zamawiający:

 

URBITOR  Sp. z o.o. w TORUNU

ul. Chrobrego 105/107,   87-100 Toruń 

Sekretariat: tel. (56) 669 43 00 fax (56) 660 48 20

www.urbitor.pl ,  e-mail:sekretariat@urbitor.pl

 

 2. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami / oraz aktów wykonawczych tj.

 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2009 Nr. 226 poz. 1817/;
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych /Dz. U. z 2011r Nr.282 poz. 1650/.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 193.000 euro.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

3.1. Ochrona fizyczna mienia Spółki- ul. Chrobrego/Towarowa:

3.1.1. Harmonogram zadania.

Ochrona prowadzona będzie:

- w dni robocze od godziny 14 do godziny 6 w tym:

                od    14 do 22                       - 3 pracowników,

                od    22 do 6            - 2 pracowników;

- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny w tym:

                od   6 do 14                         - 1 pracownik,

                od    14 do 22                       - 3 pracowników,

                od    22 do 6             - 2 pracowników.

3.1.2. Zadania ochrony:

a) ochrona mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem;

b) podejmowanie stosownych działań w celu niedopuszczenia do kradzież, dewastacji i uszkodzenia mienia wszystkich podmiotów znajdujących się na terenie Spółki;

c) stały kontakt z policją i strażą pożarną w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

d) przeciwdziałanie wchodzeniu na tereny chronione osób nieupoważnionych (kontrolę osób przebywających na terenie obiektu poza godzinami pracy na podstawie „Listy osób uprawnionych”);

e) niedopuszczanie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na chronionych obiektach;

f) wykonywanie trzech obchodów na godzinę przy 3-osobowej obsadzie, dwóch obchodów na godzinę przy 2-osobowej obsadzie i jednego przy 1-osobowej, z których raz w miesiącu tworzony będzie raport przesyłany Zamawiającemu;

g) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej (od ul. Towarowej) i bramki wejściowej (od ul. Chrobrego);

h) kontrola pojazdów wjeżdżających na teren Zamawiającego w godz. 15.00 – 6.00;

i) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu usterek monitoringu;

j) bieżące prowadzenie raportu ze zdarzeń (obejmującego dozór fizyczny i monitoring wizyjny), oraz przekazywanie go raz w miesiącu Zamawiającemu.

 

3.1.3. Wyposażenie pracowników ochrony:

Pracownicy ochrony muszą być:

a) umundurowani;

b) posiadać identyfikatory;

c) wyposażeni w indywidualne urządzenia łączności między sobą.

3.1.4. Na terenie chronionym należy zainstalować elektroniczny system kontroli ochroniarzy w postaci 15 punktów kontrolnych, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Wykonawca jest zobowiązany przesyłać Zamawiającemu raz w miesiącu raportu z powyższego systemu (każdego 1. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na adres sekretariat@urbitor.pl). Czas jednego obchodu wynosi ok. 25 minut.

3.2. Monitoring systemu alarmowego Domu Przedpogrzebowego oraz Biura Obsługi Klientów na Centralnym Cmentarzu Komunalnym - ul. Grudziądzka 190/192:

3.2.1. Harmonogram zadania.

Monitoring prowadzony będzie w godzinach:

 1. Dom Przedpogrzebowy:

OTWARCIE                                          ZAMKNIĘCIE

pn. – sb.                                   15.00                                                   7.00.

ndz./święta                               całodobowo                                                    

 1. Biuro Obsługi Klienta:

OTWARCIE                                          ZAMKNIĘCIE

pn. – sb.                                   15.00                                                   7.00.

ndz./święta                               całodobowo                                                    

 

3.2.2. Zadania ochrony:

a) monitorowanie obiektów obejmujące uzbrojenie/rozbrojenie, alarm włamania oraz alarm napadu;

 

b) podjęcie interwencji niezwłocznie po otrzymaniu sygnału ze stacji monitorującej;

c) w przypadku podjęcia czynności ochronnych:

 • ujęcie sprawcy i przekazanie go Policji, a także zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej;
 • w przypadku zbrojnego napadu rabunkowego, podjęcie działań obserwacyjno-blokadowych i współdziałanie z funkcjonariuszami Policji w likwidacji zagrożenia.

 

3.3. Konwojowanie wartości pieniężnych z kasy znajdującej się w Siedzibie Zamawiającego- ul. Chrobrego 105/107:

 

3.3.1. Harmonogram zadania.

Konwojowanie prowadzone będzie w dniach i godzinach wcześniej ustalonych ze Zleceniodawcą. Zleceniodawca szacuje częstotliwość konwojów na poziomie 5 konwojów w miesiącu.

3.3.2. Zadania konwojentów:

Wykonywanie usługi konwojowania wartości pieniężnych własnym środkiem transportu z należytą starannością i z zachowaniem warunków określonych:

- w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129, poz. 858);

- na warunkach ubezpieczyciela.

 

3.3.3. Wyposażenie konwojentów:

Konwojenci muszą:

a) być umundurowani;

b) posiadać identyfikatory;

c) posiadać środek transportu oraz wyposażenie pozwalające zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozić wartości pieniężne do 1 jednostki obliczeniowej.

 

4. Opis chronionych obiektów.

 

4.1 Giełda Towarowo-Warzywna:

a) teren bazy transportowej o powierzchni 5.850 m², na którym zlokalizowany jest 2-kondygnacyjny budynek warsztatowo-biurowy oraz parkingi dla pojazdów samochodowych i sprzętu;

b) teren Giełdy Towarowo-Warzywnej o powierzchni 43.826 m², na którym zlokalizowanych jest 150 obiektów handlowych (pawilony).

Teren Giełdy posiada monitoring.

4.2 Centralny Cmentarz Komunalny:

a) budynek Domu Przedpogrzebowego;

b) budynek administracyjny, w którym mieści się Biuro Obsługi Klienta.

 

5. Termin realizacji zamówienia.

 

Wymaga się zrealizowania zamówienia w okresie: od dnia 1.08.2012r. do dnia 31.07.2013r.

 

6. Warunki i dokumenty niezbędne do udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienie tych warunków.

 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy

nie podlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust 1 ustawy PZP oraz spełniający warunki o których mowa w art.22 ust.1 ustawy PZP oraz  wymagania określone w SIWZ.

6.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

 1. posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności- tj. koncesja na ochronę mienia wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 2. posiadania polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

6.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena odbędzie się na zasadzie  spełnia- nie  spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek z zadanych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający dokona oceny na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

6.4. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 PZP, należy przedłożyć:

wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru załącznik Nr.2).

6.5. W zakresie wykazania nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 PZP, należy przedłożyć:

a) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wg wzoru – załącznik Nr.3);

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24.ust.1 pkt.2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust 1 pkt. 2 ustawy (wg wzoru – załącznik Nr.4 ).

6.6. Udział podmiotów trzecich (podwykonawców).

Zamawiający dopuszcza możliwość z korzystania z podwykonawców w ramach usług grupy interwencyjnej. W takim przypadku należy załączyć do oferty aktualną kopię umowy o świadczenie w/w usług.

6.7. Ponadto do oferty należy załączyć :

a) wypełniony i podpisany formularz oferty;

b) wypełniony i podpisany kosztorys oferty.

6.8. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wszystkie oświadczenia i formularze powinny być sporządzone ściśle wg wzorów zamieszczonych przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno :

a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

b) precyzować zakres umocowania;

c) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

d) każdy z Wykonawców musi podpisać się na dokumencie Pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.                                                           

 

6.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,

zamiast dokumentów o których mowa w pkt.6.5.-b  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.5 –b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariusza, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

7. Sposób porozumiewania się z wykonawcami.

 

7.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie formę pisemną lub fax. na nr 56/ 66 04 820.

7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazuje dokumenty dotyczące wszelkich oświadczeń, wniosków oraz innych informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz jest zobowiązana do przekazania tej informacji drogą pocztową. Faks uważa się za złożony w terminie, jeśli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu na jego wniesienie.

7.3. Adres do kontaktu:

URBITOR sp. z o.o. w Toruniu

Ul.  Chrobrego 105/107  87-100 Toruń

tel.(56 ) 669 43 00  , fax. (56 ) 660 48 20

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:    

- proceduralnym       Wojciech Klabun  tel. 517 105 890

- merytorycznym      Jerzy Trzeciakowski  tel. 500 118 184

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

8.1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności:

 1. czytelnie w formie pisemnej;
 2.   w języku polskim;
 3. w treści odpowiadającej załączonym do SIWZ załącznikach;
 4. na papierze przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów;
 5. dokumenty wymienione w punkcie 6 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
 6. wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
 7. na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpocząć się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;
 8. każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną;
 9. każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną;
 10. w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone-określające zakres- pełnomocnictwo podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną i fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii- pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena;
 12. oferty należy składać w jednej zamkniętej kopercie;
 13. koperta powinna być opieczętowana pieczątką Wykonawcy i zaadresowana na Zamawiającego oraz opisana wg wzoru:

 

URBITOR Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107  87-100 Toruń

Sprawa DS/ZP04/2012

„Ochrona mienia URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu”

Nie otwierać przed 25.07.2012r przed godz.10.00

 

8.2. Zmawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Zastrzeżone informacje należy umieścić oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa.

8.3. Oferta nieoznakowana nazwą i adresem Wykonawcy będzie odrzucona.

8.4. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

8.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

8.6. Koperty oznaczone WYCOFANE nie zostaną otwarte. Następnie zostaną otwarte i odczytane koperty oznaczone słowem ZMIANA.

8.7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8.8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania niezwłocznie po jej otrzymaniu.

8.9. Uzupełnienie oferty-dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Stosownie do treści art.26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął składania ofert.

8.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości.

8.11. Komisja przetargowa poprawi w ofercie :

 1. oczywiste pomyłki pisarskie;
 2. oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   dokonanych poprawek;
 3. inne pomyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu pomyłek niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca, którego oferta została poprawiona.

8.12. Zamawiający będzie traktował jako:

 1.    oczywiste omyłki pisarskie w szczególności- mylną pisownię wyrazu, błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części, błąd w dacie, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbowo i słownie (za prawidłowe przyjmuje określenie słowne);
 2. oczywiste omyłki rachunkowe  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych.

 

9. Wadium.

 

Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

 

10. Termin związania z ofertą.

 

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

11.1. Oferty należy składać w URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107 (87-100 Toruń), w sekretariacie do dnia 25.07.2012r. do godz. 9.45.

11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie  wykonawcom bez ich otwierania.

11.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 25.07.2012r. o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art.86 ust.3 ustawy PZP poda  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

12.1. Ceną oferty będzie wartość netto wpisana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

12.2. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN. Cena winna zawierać wszystkie składniki.

12.3. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę wg kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 

13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny
po uwzględnieniu marży.

13.2. Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.

13.3. Poszczególne oferty oceniane będą wg wzoru :

 

     Ocena punktowa  =         cena najniższa        X    100 pkt.

                                       cena oferty badanej

 

13.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

13.5. Na podstawie opisanego wyżej wzoru przyznane będą punkty w kryterium oceny oferty jakim jest cena. Oferta z najniższą ceną uzyska najwyższą liczbę punktów i wskazana będzie jako najkorzystniejsza.

 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zmawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

15. Istotne postanowienia umowy.

 

15.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy  będącej załącznikiem nr 7.

15.2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta po upływie terminów określonych w art.94 ust.1 pkt.2 PZP. Okres ten może być krótszy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

15.3. Zmiana postanowień umowy może być dokonana jedynie w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty (art.144 ustawy PZP), na podstawie której dokonano wyboru oferty lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

 • zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia;
 • okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, na które to okoliczności miały wpływ warunki pogodowe lub losowe;
 • zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
 • zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. – „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią zamknięty katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

15.4. Natomiast nie stanowi podstawy zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy PZP:

 • zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
 • zmiana danych teleadresowych.

 

 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 

W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcom a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej. Sposób postępowania określony jest w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odwołanie – zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. od 180 do 198 ustawy PZP.

Skarga do sądu – zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. Od 198a do 198g ustawy PZP

 

               

17. Oferty częściowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  Oferta powinna obejmować  całość zamówienia.

 

               

18. Zamówienia uzupełniające.

 

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art.67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP w wysokości do 20 % zamówienia.

 

               

19. Oferty wariantowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

20. Waluty

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

 

21. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

22. Podwykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie korzystania z usług grupy interwencyjnej oraz konwojowania wartości pieniężnych.

 

 

23. Inne.

 

23.1. SIWZ w wersji elektronicznej udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego;   www.urbitor.pl od dnia publikacji ogłoszenia do upływu składania ofert. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ w terminie 4 dni.

23.2. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.urbitor.pl

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na swojej stronie internetowej www.urbitor.pl.

Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ i ogłoszenia zamieszczone zostaną na stronie j.w.

23.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

23.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

 

 

       Opracował:                                                                     Zatwierdził:

 

 

 

Wojciech Klabun                                       Wojciech Świtalski

 

 

 

 

 

Zatwierdzili pod względem merytorycznym i prawnym:

 

 

 

 

 

Róża Karaszewska                Jerzy Trzeciakowski             Jacek Wojciechowski
ZAŁĄCZNIK NR 1

 

__________________________

    (pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

Niżej podpisani .....................................……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działający w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP ………………………………………………………….. Regon …………………………………………..……………………….

Nr telefonu ……………………………..……………………../ faksu ……………………………………………………………….

 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Ochronę mienia Urbitor Sp. z o.o.,

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami:

a) ochrona fizyczna obiektów za stawkę roboczogodziny netto:

W wysokości     ..…..  zł  słownie:  ……………………………………………………………………..………

Stawka brutto   …….  zł  słownie:  ……………………………………………………………………………..

W tym podatek VAT wg stawki …….. wynosi ………… zł

Wysokość stawki za roboczogodzinę będzie obowiązywała  przez cały okres trwania umowy;

b) monitoring systemu alarmowego za stawkę miesięczną netto:

W wysokości     ..…..  zł  słownie:  ……………………………………………………………………..………

Stawka brutto   …….  zł  słownie:  ……………………………………………………………………………..

W tym podatek VAT wg stawki …….. wynosi ………… zł

Wysokość stawki za miesiąc będzie obowiązywała  przez cały okres trwania umowy.

c) konwojowanie wartości pieniężnych za stawkę jednorazową netto:

W wysokości     ..…..  zł  słownie:  ……………………………………………………………………..………

Stawka brutto   …….  zł  słownie:  ……………………………………………………………………………..

W tym podatek VAT wg stawki …….. wynosi ………… zł

Wysokość stawki za pojedynczy konwój będzie obowiązywała  przez cały okres trwania umowy.

 

 1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:

Od 01.08.2012 do 31.07.2013r.

 1. Warunki płatności:  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.  Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący ............................................................................................................................

       ..............................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy jej postanowienia.

 

7. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy (określone w załączniku nr 7 do SIWZ) a w szczególności warunki płatności i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  poniższy adres: 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Ofertę niniejszą składamy na ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………….

b) …………………………….

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka

 


ZAŁĄCZNIK NR 2

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(art. 22 ust. 1 ustawy PZP)

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę mienia Urbitor Sp. z o.o.”

 

oświadczamy, że:

 

1) posiadamy uprawnienia (koncesję) do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

_______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka


ZAŁACZNIK NR 3

 

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełniania warunków

(art. 24 ust. 1 ustawy PZP)                                                               

 

Działając w imieniu

 ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………, (nazwa Wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków wymienionych w art. 24 ust.1  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie

„Ochrona mienia Urbitor Sp. z o.o.”

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka

 


ZAŁACZNIK NR 4

 

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełniania warunków

(art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)                                                               

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Ochronę mienia URBITOR Sp. z o.o.”

oświadczam, zgodnie z art.24 ust.1 pkt2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr223 poz.1655 z pozn. zm.), że w stosunku do nas:

 1. nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*
 2. po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, przy czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego*

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić


ZAŁACZNIK NR 5

 

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

 

Lp.

Zadanie

Jednostka

Ilość

Cena jednostkowa (netto)

Wartość (netto)

1.

Ochrona fizyczna obiektów

roboczogodzina

14 600

 

 

2.

Monitoring systemu alarmowego

miesiąc

12

 

 

3.

Konwojowanie wartości pieniężnych

konwój

60

 

 

SUMA NETTO:

 

Podatek VAT 23%

SUMA BRUTTO:

 

 

 

Wartość netto słownie: ..........................................................................................

Wartość brutto słownie: ..........................................................................................

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka


ZAŁACZNIK NR 6

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę mienia Urbitor Sp. z o. o.” oświadczam, że następujące części zamówienia wykonywać będą podwykonawcy.

 

DANE PODWYKONAWCÓW

 

Lp.

Opis zakresu usług przez podwykonawców

Inne informacje

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka


ZAŁĄCZNIK NR 7

 

UMOWA nr ….../DS/ZP04/2012

o realizację zamówienia publicznego na podstawie procedury przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu………w Toruniu pomiędzy:

Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87—100 Toruń,

 reprezentowaną przez Wojciech Świtalskiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….reprezentowaną przez………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

Zawarcie umowy następuje po dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami.

§1

 1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia i obiektów zlokalizowanych na terenie Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do monitoringu systemu alarmowego Domu Przedpogrzebowego oraz Biura Obsługi Klientów na Centralnym Cmentarzu Komunalnym – ul. Grudziądzka 190/192.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do konwojowania wartości pieniężnych z kasy znajdującej się w Siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia własnymi środkami transportu z zachowaniem warunków określonych przepisami.

§2

Do zadań wykonawcy należy:

 1. Zadania ochrony:
 1. ochrona mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem;
 2. podejmowanie stosownych działań w celu niedopuszczenia do kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wszystkich podmiotów znajdujących się na terenie Spółki;
 3. stały kontakt z policją i strażą pożarną w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 4. przeciwdziałanie wchodzeniu na tereny chronione osób nieupoważnionych (kontrolę osób przebywających na terenie obiektu poza godzinami pracy na podstawie „Listy osób uprawnionych”);
 5. niedopuszczanie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na chronionych obiektach;
 6. wykonywanie trzech obchodów na godzinę przy 3-osobowej obsadzie, dwóch obchodów na godzinę przy 2-osobowej obsadzie i jednego przy 1-osobowej, z których raz w miesiącu tworzony będzie raport przesyłany Zamawiającemu;
 7. otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej (od ul. Towarowej) i bramki wejściowej (od ul. Chrobrego);
 8. kontrola pojazdów wjeżdżających na teren Zamawiającego w godz. 15.00 – 6.00;
 9. niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu usterek monitoringu;
 10. bieżące prowadzenie raportu ze zdarzeń (obejmującego dozór fizyczny i monitoring wizyjny), oraz przekazywanie go raz w miesiącu Zamawiającemu.
 1. Zadania monitoringu:
 1. monitorowanie obiektów obejmujące uzbrojenie/rozbrojenie, alarm włamania oraz alarm napadu;
 2. podjęcie interwencji niezwłocznie po otrzymaniu sygnału ze stacji monitorującej;
 3. w przypadku podjęcia czynności ochronnych:

-              ujęcie sprawcy i przekazanie do Policji, a także zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej;

-              w przypadku zbrojnego napadu rabunkowego, podjęcie działań obserwacyjno- blokadowych i współdziałanie z funkcjonariuszami Policji w likwidacji zagrożenia.

         3.   Zadania konwojentów:

Wykonywanie usługi konwojowania wartości pieniężnych własnym środkiem transportu z należytą starannością i zachowaniem warunków określonych:

-              w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129, poz. 858);

-              na warunkach ubezpieczyciela.

§3

Wykonawca na własny koszt wyposaży pracowników ochrony w ubiory i sprzęt zgodnie z pkt. 3.1.3. oraz 3.3.3. SIWZ.

§4

 1. Wykonawca w rozliczeniach miesięcznych będzie stosował wartość stawki:
 1. za roboczogodzinę ochrony fizycznej mienia podaną w swojej ofercie tj. …………… zl/godz. netto (słownie: …………………………………………………………………………… ……/100);
 2. za miesiąc monitorowania systemu alarmowego podaną w swojej ofercie tj. …………….. zł/mies. netto (słownie: …………………………………………………………………………… ……/100);
 3. za konwój podaną w swojej ofercie tj. ………….. zł/konwój netto (słownie: …………………………………………………………………………… ……/100).

 

§5

 1. Faktury będą płatne przelewem w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
 2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez tej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.

§7

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty w mieniu Zamawiającego od chwili pobrano wartości pieniężnych do momentu przekazania konwojowanych wartości pieniężnych upoważnionemu odbiorcy.
 2. W razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia konwojowanych wartości pieniężnych w czasie lub w związku z wykonaniem usług przez Wykonawcę  dokona on zwrotu Zamawiającemu właściwej kwoty w terminie 14 dni od utraty, uszkodzenia czy zniszczenia wartości pieniężnych.

 

§8

Wykonawca w zakresie ochrony mienia i monitoringu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania (a także za ich skutki) osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy, w szczególności za szkody powstałe na skutek zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków – wynikających z umowy lub odpowiednich przepisów – przez te osoby, w tym również za szkody powstałe w wyniku kradzieży, włamań, aktów wandalizmu i wszelkich zdarzeń, którym Wykonawca powinien zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

§9

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania tej umowy, Zleceniobiorca może być obciążony przez Zleceniodawcę kara umowną za każdy stwierdzony fakt naruszenia warunków umowy j.w. w wysokości 10 % wartości umowy netto za okres 6 miesięcy. jeżeli kara j.w. nie pokryje w całości odniesionej szkody, wówczas Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z K.C.

§10

 1. Wykonawca oświadcza, że należycie opłacił, posiada i utrzyma ubezpieczenie OC na kwotę 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Na działalność w zakresie przedmiotu umowy i obejmuje co najmniej okres realizacji umowy.

Kopia polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do umowy.

 1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, o której mowa wyżej w okresie rozwiązania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i należytego opłacenia nowego ubezpieczenia i niezwłocznego (nie później niż w ciągu 3 dni) przekazania zamawiającemu kopii nowej polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem.

§11

W razie zaistnienia dewastacji lub kradzieży na terenie obiektów obowiązuje strzeżonych przez Wykonawcę obowiązuje strony następujący tryb postepowania:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania miejsca zdarzenia i niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego oraz Policji.
 2. Po przybyciu Zamawiającego zostanie sporządzona notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony.
 3. Wstępne dochodzenie, w tym inwentaryzacja powinny być przeprowadzone w obecności przedstawiciela Wykonawcy pod rygorem utraty prawa do odszkodowania.

§12

Umowa zawarta jest na okres od 1.08.2012 do 31.07.2013r.

§13

Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§14

Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowych z ważnych powodów, tj. w szczególności:

 1. w przypadku nie świadczenia przez Wykonawcę usług w całości lub w części;
 2. w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu kopii ważnej polisy ubezpieczenia OC;
 3. w przypadku utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.

§15

 1. w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 2. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

Integralnymi częściami niniejszej Umowy są:

 1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia,
 2. Oferta,
 3. Kopia polisy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA

utworzono: 2013-01-02 10:18 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:19 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:17
ilość odsłon podstrony: 2330
repozytorium zmian
drukuj