od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359831
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP05/2012- Przetarg na budowę i remont alei utwardzonych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu - I etap

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

 

URBITOR Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107;  87-100 Toruń

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia nie przekraczającej 5.000.000 euro  

 

Budowa i remont alei utwardzonych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w  Toruniu - I etap.

 

45 23 32 20-7  –  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

otwarcie ofert dnia 25.09.2012 r.

 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego:

DS/ZP05/2012


Informacje ogólne

 

1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

 1. Instrukcja dla wykonawców
 2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

-     załącznik nr 1        formularz oferty;

-     załącznik nr 2        oświadczenie z art. 22 PZP;

-     załącznik nr 3        oświadczenie z art. 24  ust.1 PZP;

-     załącznik nr 4        oświadczenie z art. 24  ust.1 pkt.2 PZP;

-     załącznik nr 5        kosztorys ofertowy;

-     załącznik nr 6        zakres robót powierzonych podwykonawcom;

-     załącznik nr 7        postanowienia umowy;

-     załącznik nr 8        projekt wykonawczy;

-     załączniki nr 9-11   Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót                                           (profile 2, 3, 4).


 1. Instrukcja dla wykonawców:

 

1.  Zamawiający:

 

URBITOR  Sp. z o.o. w Toruniu

ul. Chrobrego 105/107,   87-100 Toruń 

Sekretariat: tel. (56) 669 43 00 fax (56) 660 48 20

www.urbitor.pl   e-mail:sekretariat@urbitor.pl

 

 2. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami / oraz aktów wykonawczych tj.

 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2009 Nr. 226 poz. 1817/;
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych /Dz. U. z 2011r Nr.282 poz. 1650/.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 5.000.000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

3.1. Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem  45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

 1.  Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Budowa i remont alei utwardzonych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu – etap I.

 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje:
 1. Załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) w zakresie:
 1. części Profilu 2 (przekrój B-B), tj.:

- odcinek 1.8 (Zaplecze);

- odcinek 1.10 (Plac przed-cmentarny);

- odcinek 1.11 (Plac cmentarny).

 1. Profilu 3 (przekrój C-C),
 2. Profilu 4 (przekrój D-D- Pochylnia). 
 1. Załącznik nr 5 do SIWZ – pomocniczo kosztorys ofertowy (profil 2-część, 3, 4);
 2. Załączniki nr 9-11 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna (profile 2, 3, 4).
  1. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót:
   1. Zakres  rzeczowy zamówienia składa się z:
 1. Remontu placu zaplecza, placu cmentarnego i przed-cmentarnego, obejmującego wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, skropienie nawierzchni asfaltem, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni oraz remont cząstkowy masą bitumiczną. Podstawowe parametry techniczne:

- powierzchnia – 4.685,5 m²,

- grubość warstwy ścieralnej – 4 cm,

- położenie masy bitumicznej – 23% powierzchni.

 1. Remontu alei, obejmującego wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dwukrotne skropienie nawierzchni asfaltem, dwukrotne oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, remont istniejącej podbudowy tłuczniem.

Podstawowe parametry techniczne:

- powierzchnia – 4.602,2 m²,

- grubość warstwy ścieralnej – 3 cm,

- grubość warstwy wiążącej – 4 cm,

- grubość podbudowy-, grub. 15 cm,

- podbudowa – tłuczeń kamienny twardy ø 0-31,5 mm, 17% powierzchni.

 1. Rozbiórki istniejących schodów terenowych łączących plac przed-cmentarny z placem cmentarnym, a na ich miejscu wykonanie pochylni o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa betonowa z betonu, podbudowa z gruzu betonowego.

Podstawowe parametry techniczne:

- powierzchnia – 364 m²,

- grubość warstwy ścieralnej – 4 cm,

- grubość podbudowy betonowej – 10 cm,

- rodzaj betonu w podbudowie – B-15,

- grubość podbudowy z gruzu – 25 cm,

- gruz betonowy nie może zawierać elementów ceramicznych i innych zanieczyszczeń.

3.4.2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących czynności:

 1. urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów,
 2. zabezpieczenia placu budowy,
 3. odwodnienia i zabezpieczenia wykopów,
 4. ewentualnych odszkodowań za poniesione przez dysponentów grobów (m.in. nagrobki, grobowce, inne elementy infrastruktury) szkody na miejscach grzebalnych wskutek wykonawstwa robót, za wyjątkiem nieuniknionych szkód w składnikach roślinnych,
 5. wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych,
 6. pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania,
 7. przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowa dojazdów i dróg w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnienia dojść do grobów w czasie realizacji robót,
 8. uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 9. obsługi geodezyjnej – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót,
 10. zabezpieczenia urządzeń i sieci istniejących.

3.4.3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności odnośnie zakresu robót, rodzaju zastosowanych materiałów pomiędzy niniejszą instrukcją, kosztorysem, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi odbioru robót,  należy przyjąć jako wiążące późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

3.4.4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub dokumentacji opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonych tam materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.4.5. Roboty należy wykonać kompleksowo zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną  oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3.4.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych gwarantujących wysoką jakość, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.4.7. Uczestnik przetargu zobowiązuje się do starannego zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

3.5. Okres gwarancji

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na roboty budowlane w niniejszym zamówieniu. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

 

4. Opis terenu inwestycji.

 

Obszarem inwestycji jest teren Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 190-194. Jest on położony na terenach znajdujących się w północnej części miasta Torunia, przy trasie wylotowej na Gdańsk – pomiędzy ulicą Grudziądzką a ulicą Celniczą. Powierzchnia docelowa cmentarza wynosi 60 ha. Główne wejście zlokalizowane jest od strony ulicy Celniczej przy placu przycmentarnym. Obecnie alejki posiadają nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz płyt betonowych. Ich szerokość waha się w granicach od 2,5 do 4,0 m dla alejek bocznych. Stan nawierzchni ocenia się na zły. W otoczeniu alejek występuje zadrzewienie rzędowe - głównie drzewa iglaste. Użytkownikami alejek wewnętrznych są głównie piesi, ale także pojazdy służb porządkowych, służb pielęgnacji zieleni oraz firm pogrzebowych. Przebudowa alejek wpłynie na poprawę estetyki cmentarza oraz komfortu poruszania się pieszych i pojazdów. Obecnie występujące alejki posiadają nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz płyt betonowych. Istniejąca nawierzchnia ma liczne nierówności i spękania, brak bieżącej konserwacji powoduje zastoiska wody i utratę nośności podłoża gruntowego. Na powierzchni placu obecnie istnieje nawierzchnia z płyt betonowych. W przeciągu kilku lat na wszystkich alejkach przewiduje się remont istniejącej nawierzchni.

5. Termin realizacji zamówienia.

 

- Rozpoczęcie robót:   - z dniem podpisania umowy.

- Zakończenie robót:  -  w ciągu 80 dni od dnia przekazania placu budowy.

Z uwagi na święto Wszystkich Świętych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w okresie od 29.10.2012r. do 4.11.2012r. wstrzymał prowadzone prace. Ich teren (a także sprzęt budowlany, materiały itp.) należy uporządkować i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie utrudniały poruszania się po terenie cmentarza.

 

6. Warunki i dokumenty niezbędne do udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienie tych warunków.

 

6.1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

6.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)   spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b)  mają doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykonali przynajmniej 3 roboty dotyczące przebudowy nawierzchni ulic o wartości powyżej 500 tys. zł netto każda;

c)  dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności drogowej;

d) posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tys. zł 00/100);

e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.1.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnił.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy zawiera niniejsza specyfikacja. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/nie spełnia.

6.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

6.1.3.1. Wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku wymagane jest, m.in.:

a)  ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg art. 23 ustawy (do oferty tj. formularza „oferta” należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo podpisane przez podmioty tworzące np.: konsorcjum i/lub s.c.);

Pełnomocnictwo musi być wystawione przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy i załączone w oryginale, albo załączone jako kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem,

b)  aby żaden z podmiotów występujących wspólnie nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp.

6.1.3.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.1.3.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy).

6.1.3.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

6.2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące oświadczenia  i dokumenty:

1)    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2)    Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, ukończonym prawidłowo i zgodnie ze sztuką budowlaną, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty muszą być poświadczone przez zleceniodawcę.

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty musi złożyć pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3)    Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty musi złożyć pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy.

4)    W przypadku zatrudnienia podwykonawców przy realizacji zamówienia – informacja o zakresie rzeczowym powierzonym podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ),

5)    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6)    Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ),

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

7)   Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty musi złożyć pełnomocnik Wykonawców (lub ci z podwykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy.

 

7. Sposób porozumiewania się z wykonawcami.

 

7.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie formę pisemną na adres Zamawiającego lub fax. na nr 56/ 66 04 820.

7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazuje dokumenty dotyczące wszelkich oświadczeń, wniosków oraz innych informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz jest zobowiązana do przekazania tej informacji drogą pocztową. Faks uważa się za złożony w terminie, jeśli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu na jego wniesienie.

7.3. Adres do kontaktu:

URBITOR sp. z o.o. w Toruniu

ul.  Chrobrego 105/107  87-100 Toruń

tel.(56 ) 669 43 00  , fax. (56 ) 660 48 20

7.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami pod względem:    

- proceduralnym:       Wojciech Klabun     tel. 517 105 890

- merytorycznym:      Jan Szydłowski        tel. 502 566 937

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

8.1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności:

 1. czytelnie w formie pisemnej;
 2.   w języku polskim;
 3. w treści odpowiadającej załączonym do SIWZ załącznikach;
 4. na papierze przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów;
 5. dokumenty wymienione w punkcie 6 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wszystkie oświadczenia muszą zostać złożone w oryginale;
 6. wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
 7. na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpocząć się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;
 8. każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną;
 9. każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną;
 10. w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone – określające zakres – pełnomocnictwo podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną i fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii – pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena;
 12. oferty należy składać w jednej zamkniętej kopercie;
 13. koperta powinna być opieczętowana pieczątką Wykonawcy i zaadresowana na Zamawiającego oraz opisana wg wzoru:

 

URBITOR Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107  87-100 Toruń

Sprawa DS/ZP05/2012

„Budowa i remont alei utwardzonych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu – I etap”

Nie otwierać przed 25.09.2012r. przed godz.10.00

 

8.2. Zmawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Zastrzeżone informacje należy umieścić oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa.

8.3. Oferta nieoznakowana nazwą i adresem Wykonawcy będzie odrzucona.

8.4. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

8.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

8.6. Koperty oznaczone WYCOFANE nie zostaną otwarte. Następnie zostaną otwarte i odczytane koperty oznaczone słowem ZMIANA.

8.7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8.8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania niezwłocznie po jej otrzymaniu.

8.9. Uzupełnienie oferty – dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Stosownie do treści art.26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął składania ofert.

8.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości.

8.11. Komisja przetargowa poprawi w ofercie:

 1. oczywiste pomyłki pisarskie;
 2. oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   dokonanych poprawek;
 3. inne pomyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu pomyłek niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca, którego oferta została poprawiona.

8.12. Zamawiający będzie traktował jako:

 1. oczywiste omyłki pisarskie w szczególności: mylną pisownię wyrazu, błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części, błąd w dacie, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbowo i słownie (za prawidłowe przyjmuje określenie słowne);
 2. oczywiste omyłki rachunkowe w szczególności: błąd w sumowaniu poszczególnych składników oferty, błąd w iloczynie części składowych.

 

9. Wadium.

 

Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

 

10. Termin związania z ofertą.

 

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

11.1. Oferty należy składać w URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107 (87-100 Toruń), w sekretariacie do dnia 25.09.2012r. do godz. 9.45.

11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie  wykonawcom bez ich otwierania.

11.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 25.09.2012r. o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art.86 ust.3 ustawy PZP poda  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

12.1.  Ceną oferty będzie wartość brutto za wykonanie w całości przedmiotu zamówienia, wpisana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

12.2. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia a w szczególności:

 1. koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów,
 2. koszt odwodnienia i zabezpieczenia wykopów,
 3. ewentualnych odszkodowań za poniesione przez dysponentów grobów (m.in. nagrobki, grobowce, inne elementy infrastruktury) szkody na miejscach grzebalnych wskutek wykonawstwa robót, za wyjątkiem nieuniknionych szkód w składnikach roślinnych,
 4. koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,
 5. koszt pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania,
 6. koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowa ogrodzeń, dojazdów i dróg w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnienia dojazdów, dojść do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót,
 7. koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
 8. koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót,
 9. koszt zabezpieczenia urządzeń i sieci istniejących.

12.3. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno wynikać z kosztorysu, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

12.4.  Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.5. Cena brutto podana w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót jak również wszystkie koszty w nich ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę i musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

12.6. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 

13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

13.2. Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.

13.3. Poszczególne oferty oceniane będą wg wzoru :

 

     Ocena punktowa  =        cena najniższa       X    100 pkt.

                                         cena oferty badanej

 

13.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

13.5. Na podstawie opisanego wyżej wzoru przyznane będą punkty w kryterium oceny oferty jakim jest cena. Oferta z najniższą ceną (i po spełnieniu wymogów formalnych) uzyska najwyższą liczbę punktów i wskazana będzie jako najkorzystniejsza.

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego.

 

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane jest:

1) Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w okresie związania ofertą;

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami;

3) W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum przed zawarciem umowy Zamawiający wymagać będzie przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców w ramach zawartego konsorcjum, która będzie stanowić załącznik  do umowy o  udzielenie zamówienia.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zmawiający nie będzie żądał wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

16. Istotne postanowienia umowy.

 

16.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy  będącej załącznikiem nr 7.

16.2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta po upływie terminów określonych w art.94 ust.1 pkt.2 PZP. Okres ten może być krótszy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

16.3. Zmiana postanowień umowy może być dokonana jedynie w przypadku istotnych zmian w stosunku do treści oferty (art.144 ustawy PZP), na podstawie której dokonano wyboru oferty lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

 • zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia;
 • okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, na które to okoliczności miały wpływ warunki pogodowe lub losowe.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią zamknięty katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

16.4. Natomiast nie stanowi podstawy zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy PZP:

 • zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
 • zmiana danych teleadresowych.

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 

W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcom a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej. Sposób postępowania określony jest w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odwołanie – zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. od 180 do 198 ustawy PZP.

Skarga do sądu – zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. Od 198a do 198g ustawy PZP.

18. Oferty częściowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować  całość zamówienia.

19. Zamówienia uzupełniające.

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP w wysokości 10% po cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym złożonych przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 

20. Oferty wariantowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

21. Waluty.

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

22. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

23. Podwykonawcy.

 

Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Każda część zamówienia może być powierzona podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

24. Inne.

 

24.1. SIWZ w wersji elektronicznej udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.urbitor.pl od dnia publikacji ogłoszenia do upływu składania ofert. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ w terminie 5 dni.

24.2. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.urbitor.pl

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na swojej stronie internetowej www.urbitor.pl.

Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ i ogłoszenia zamieszczone zostaną na stronie j.w.

24.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

 

       Opracował:                                                                     Zatwierdził:

 

 

Wojciech Klabun                                       Wojciech Świtalski

 

 

Zatwierdzili pod względem merytorycznym i prawnym:

 

 

 

 

 

 

Piotr Cymerman                           Jerzy Trzeciakowski                              Jan Szydłowski
ZAŁĄCZNIK NR 1

 

__________________________

    (pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

Niżej podpisani .....................................……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działający w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

NIP ………………………………………………………….. Regon …………………………………………..……………………….

Nr telefonu ……………………………..……………………../ faksu ……………………………………………………………….

 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Budowę i remont alei utwardzanych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego – I etap,

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami w wysokości:

 

Kwota netto   ………..……...  zł  słownie:  …………………………………..…………..……………….

 

Kwota brutto  …….……..…..  zł  słownie:  ………………………..………………….…..……………..

W tym podatek VAT wg stawki …….. wynosi …………………… zł

Na powyższą kwotę składa się suma robót na wszystkich odcinkach zakresów nr 2, 3 i 4, które znajdują się w kosztorysie (załącznik nr 5 do SIWZ).

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:

 1. dni od przekazania placu budowy (z uwzględnieniem przerwy opisanej w pkt 5 SIWZ)
 1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na roboty budowlane w niniejszym zamówieniu. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.

6.    Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący ............................................................................................................................

       ..............................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy jej postanowienia.

 

9. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy (określone w załączniku nr 7 do SIWZ) i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  poniższy adres: 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Ofertę niniejszą składamy na ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………….

b) …………………………….

c) …………………………….

d) …………………………….

e) …………………………….

f) …………………………….

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka

 


ZAŁĄCZNIK NR 2

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(art. 22 ust. 1 ustawy PZP)

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i remont alei utwardzanych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu – I etap”

 

oświadczamy, że:

1) posiadamy uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

_______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka


ZAŁACZNIK NR 3

 

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełniania warunków

(art. 24 ust. 1 ustawy PZP)                                                               

 

Działając w imieniu

 ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………, (nazwa Wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków wymienionych w art. 24 ust.1  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie

„Budowa i remont alei utwardzanych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu – I etap”

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka

 


ZAŁACZNIK NR 4

 

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełniania warunków

(art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)                                                               

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę i remont alei utwardzanych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu – I etap”

oświadczam, zgodnie z art.24 ust.1 pkt2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr223 poz.1655 z pozn. zm.), że w stosunku do nas:

 1. nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*
 2. po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, przy czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego*

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić


ZAŁACZNIK NR 5

 

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robót

Jm

Ilość

Krot.

Cena netto

Wartość netto

 

 

 

 1. I. Zakres 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Zaplecze

 

 

 

 

 

78

KNR2-31 1106/01

D-05-03-17

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą - przyjęto 23% powierzchni

t

4,186

 

 

 

79

KNR2-31

1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

520,000

 

 

 

80

KNR2-31

1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

520,000

 

 

 

81

KNR2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

520,000

 

 

 

82

KNR2-31 0311/06

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu

m2

520,000

 

 

 

83

KNR2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm

m2

184,000

 

 

 

84

KNR2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km (Krotność= 18)

m2

184,000

18

 

 

85

KNR2-31 1402/02

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2

184,000

 

 

 

86

KNR4-01 0108/11

D-06-03-02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

2,600

 

 

 

87

KNR4-01

0108/12

D-06-03-02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

2,600

9

 

 

88

KNZ401 108/21

D-06-03-02

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

2,600

 

 

 

 

 

 

1.10. Plac przed-cmentarny

 

 

 

 

 

100

KNR2-31 1106/01

D-05-03-17

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą - przyjęto 23% powierzchni

t

21,176

 

 

 

101

KNR2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

2.630,500

 

 

 

102

KNR2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

2.630,500

 

 

 

103

KNR2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

2.630,500

 

 

 

104

KNR2-31 0311/06

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu

m2

2.630,500

 

 

 

105

KNR4-01 0108/11

D-05-03-17

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

13,153

 

 

 

106

KNR4-01

0108/12

D-05-03-17

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

13,153

9

 

 

107

KNZ401 108/21

D-05-03-17

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

13,153

 

 

 

 

 

 

1.11. Plac cmentarny

 

 

 

 

 

108

KNR2-31 1106/01

D-05-03-17

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą - przyjęto 23% powierzchni

t

15,456

 

 

 

109

KNR2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

1.920,000

 

 

 

110

KNR2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

1.920,000

 

 

 

111

KNR2-31

0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

1.920,000

 

 

 

112

KNR2-31 0311/06

D-05-03-053

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu

m2

1.920,000

 

 

 

113

KNR4-01 0108/11

D-05-03-17

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

9,600

 

 

 

114

KNR4-01 0108/12

D-05-03-17

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

9,600

9

 

 

115

KNZ401 108/21

D-05-03-17

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

9,600

 

 

 

 

 

 

II. Zakres 3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Odcinek - profil 08-023

 

 

 

 

 

1

KNR2-31 0801/03

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - przyjęto 17% powierzchni

m2

114,478

 

 

 

2

KNR2-31 0801/04

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (Krotność= 3)

m2

114,478

3

 

 

3

KNR2-31 0114/05

D-04-04-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

114,478

 

 

 

4

KNR 2-31 1004/05

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu

m2

673,400

 

 

 

5

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

673,400

 

 

 

6

KNR 2-31 0311/01

D-05-03-05D

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2

673,400

 

 

 

7

KNR 2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

673,400

 

 

 

8

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

673,400

 

 

 

9

KNR 2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

673,400

 

 

 

10

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm

m2

364,000

 

 

 

11

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km (Krotność= 18)

m2

364,000

18

 

 

12

KNR 2-31 1402/02

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2

364,000

 

 

 

13

KNR 4-01 0108/11

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

17,172

 

 

 

14

KNR 4-01 0108/12

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

17,172

9

 

 

15

KNZ401 108/21

D-01-02-04

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

17,172

 

 

 

 

 

 

1.2. Odcinek - profil 07-017

 

 

 

 

 

16

KNR 2-31 0801/03

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - przyjęto 17% powierzchni

m2

127,296

 

 

 

17

KNR 2-31 0801/04

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy Icm grubości ponad 12cm (Krotność= 3)

m2

127,296

3

 

 

18

KNR 2-31 0114/05

D-04-04-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

127,296

 

 

 

19

KNR 2-31 1004/05

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu

m2

748,800

 

 

 

20

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

748,800

 

 

 

21

KNR 2-31 0311/01

D-05-03-05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2

748,800

 

 

 

22

KNR 2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

748,800

 

 

 

23

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

748,800

 

 

 

24

KNR 2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

748,800

 

 

 

25

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm

m2

416,000

 

 

 

26

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km (Krotność= 18)

m2

416,000

18

 

 

27

KNR2-31 1402/02

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2

416,000

 

 

 

28

KNR 4-01 0108/11

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

19,094

 

 

 

29

KNR 4-01 0108/12

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

19,094

9

 

 

30

KNZ401 108/21

D-01-02-04

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

19,094

 

 

 

 

 

 

1.3. Odcinek - profil 011-016

 

 

 

 

 

31

KNR 2-31 0801/03

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - przyjęto 17% powierzchni

m2

124,270

 

 

 

32

KNR 2-31 0801/04

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (Krotność= 3)

m2

124,270

3

 

 

33

KNR 2-31 0114/05

D-04-04-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

124,270

 

 

 

34

KNR 2-31 1004/05

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu

m2

731,000

 

 

 

35

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

731,000

 

 

 

36

KNR 2-31 0311/01

D-05-03-05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2

731,000

 

 

 

37

KNR 2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

731,000

 

 

 

38

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

731,000

 

 

 

39

KNR 2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

731,000

 

 

 

40

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm

m2

430,000

 

 

 

41

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km (Krotność= 18)

m2

430,000

18

 

 

42

KNR 2-31 1402/02

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2

430,000

 

 

 

43

KNR 4-01 0108/11

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

18,641

 

 

 

44

KNR 4-01 0108/12

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

18,641

9

 

 

45

KNZ401 108/21

D-01-02-04

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

18,641

 

 

 

 

 

 

1.4. Odcinek - profil 017-018

 

 

 

 

 

46

KNR 2-31 0801/03

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - przyjęto 17% powierzchni

m2

55,080

 

 

 

47

KNR 2-31 0801/04

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm

(Krotność= 3)

m2

55,080

3

 

 

48

KNR 2-31 0114/05

D-04-04-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

55,080

 

 

 

49

KNR 2-31 1004/05

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu

m2

324,000

 

 

 

50

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

324,000

 

 

 

51

KNR 2-31 0311/01

D-05-03-05D

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2

324,000

 

 

 

52

KNR 2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

324,000

 

 

 

53

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

324,000

 

 

 

54

KNR2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

324,000

 

 

 

55

KNR2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm

m2

180,000

 

 

 

56

KNR2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km (Krotność= 18)

m2

180,000

18

 

 

57

KNR2-31 1402/02

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2

180,000

 

 

 

58

KNR4-01 0108/11

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

8,262

 

 

 

59

KNR4-01 0108/12

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

8,262

9

 

 

60

KNZ401 108/21

D-01-02-04

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

8,262

 

 

 

 

 

 

1.5. Odcinek - profil 017-023

 

 

 

 

 

61

KNR2-31 0801/03

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - przyjęto 17% powierzchni

m2

165,750

 

 

 

62

KNR2-31 0801/04

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (Krotność= 3)

m2

165,750

3

 

 

63

KNR2-31 0114/05

D-04-04-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

165,750

 

 

 

64

KNR2-31 1004/05

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu

m2

975,000

 

 

 

65

KNR2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

975,000

 

 

 

66

KNR2-31 0311/01

D-05-03-05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2

975,000

 

 

 

67

KNR2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

6.975,000

 

 

 

68

KNR2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

975,000

 

 

 

69

KNR2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

975,000

 

 

 

70

KNR2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm

m2

390,000

 

 

 

71

KNR2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km (Krotność= 18)

m2

390,000

18

 

 

72

KNR2-31 1402/02

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2

390,000

 

 

 

73

KNR4-01 0108/11

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

24,864

 

 

 

74

KNR4-01 0108/12

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność=9)

m3

24,864

9

 

 

75

KNZ401 108/21

D-01-02-04

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

24,864

 

 

 

 

 

 

1.6. Odcinek - profil 014-018

 

 

 

 

 

76

KNR2-31 0801/03

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - przyjęto 17% powierzchni

m2

178,500

 

 

 

77

KNR2-31 0801/04

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm

(Krotność= 3)

m2

178,500

3

 

 

78

KNR2-31 0114/05

D-04-04-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

178,500

 

 

 

79

KNR2-31 1004/05

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu

m2

1.050,000

 

 

 

80

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

1.050,000

 

 

 

81

KNR 2-31 0311/01

D-05-03-05b

Nawierzchnia z  mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2

1.050,000

 

 

 

82

KNR 2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

1.050,000

 

 

 

83

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

1.050,000

 

 

 

84

KNR 2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z  mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

1.050,000

 

 

 

85

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm

m2

600,000

 

 

 

86

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km (Krotność= 18)

m2

600,000

18

 

 

87

KNR 2-31 1402/02

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2

600,000

 

 

 

88

KNR 4-01 0108/11

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

26,775

 

 

 

89

KNR 4-01 0108/12

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

26,775

9

 

 

90

KNZ401 108/21

D-01-02-04

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

26,775

 

 

 

 

 

 

1.7. Zjazd na zaplecze

 

 

 

 

 

91

KNR 2-31 0801/03

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - przyjęto 17% powierzchni

m2

17,000

 

 

 

92

KNR 2-31 0801/04

D-01-02-04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (Krotność= 3)

m2

17,000

3

 

 

93

KNR 2-31 0114/05

D-04-04-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

17,000

 

 

 

94

KNR 2-31 1004/05

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu

m2

100,000

 

 

 

95

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

100,000

 

 

 

96

KNR 2-31 0311/01

D-05-03-056

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2

100,000

 

 

 

97

KNR 2-31 1004/06

D-04-03-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2

100,000

 

 

 

98

KNR 2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

100,000

 

 

 

99

KNR 2-31 0311/05

D-05-03-05a

Nawierzchnia z  mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

100,000

 

 

 

100

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm

m2

40,000

 

 

 

101

KNR 2-31 1402/03

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km (Krotność= 18)

m2

40,000

18

 

 

102

KNR 2-31 1402/02

D-06-03-02

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2

40,000

 

 

 

103

KNR 4-01 0108/11

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

2,550

 

 

 

104

KNR 4-01 0108/12

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

2,550

9

 

 

105

KNZ401 108/21

D-01-02-04

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

2,550

 

 

 

 

 

 

III. Zakres 4

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pochylnie

 

 

 

 

 

1

KNR2-31 0813/03

D-01-02-04

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

m

150,000

 

 

 

2

KNR2-31 0812/03

D-01-02-04

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

m3

11,250

 

 

 

3

KNR2-31 0803/01

D-01-02-04

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

m2

60,000

 

 

 

4

KNR2-31 0803/02

D-01-02-04

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm

m2

60,000

 

 

 

5

KNR2-31 0802/05

D-01-02-04

Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

m2

60,000

 

 

 

6

KNR2-31 0103/02

D-04-01-01

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

m2

364,000

 

 

 

7

KNR2-31 0114/05

D-04-04-03

Warstwa dolna pochylni z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

364,000

 

 

 

8

KNR2-31 0114/06

D-04-04-03

Warstwa dolna gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

(Krotność= 10)

m2

364,000

10

 

 

9

KNR2-22 0202/01

D-04-06-01

Podjazdy betonowe gr.15cm z B-15

m2

364,000

 

 

 

10

KNR2-22 0202/02

D-04-06-01

Dopłata za każdy 1cm różnicy grubości podjazdu betonowego (Krotność= -5)

m2

364,000

-5

 

 

11

KNR2-31 1004/07

D-04-03-01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

364,000

 

 

 

12

KNR2-31 0311/05

D-04-07-01a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

364,000

 

 

 

13

KNR2-31 0311/06

D-04-07-01a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu

m2

364,000

 

 

 

14

KNR4-01 0108/11

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

28,800

 

 

 

15

KNR4-01 0108/12

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)

m3

28,800

9

 

 

16

KNZ401 108/21

D-01-02-04

Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych

m3

28,800

 

 

 

 

 

SUMA NETTO:

 

Podatek VAT 23%

SUMA BRUTTO:

 

 

 

Wartość netto słownie: ..........................................................................................

Wartość brutto słownie: ..........................................................................................

 

 

                                                                                  

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka


ZAŁACZNIK NR 6

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i remont alei utwardzanych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu – I etap” oświadczam, że następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

 

ZAKRES ROBÓT POWIERZONYCH PODWYKONAWCÓW

 

Lp.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka


ZAŁĄCZNIK NR 7

 

UMOWA nr ….../DS/ZP05/2012

o realizację zamówienia publicznego na podstawie procedury przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu ……… 2012r. w Toruniu pomiędzy:

Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87—100 Toruń,

 reprezentowaną przez Wojciech Świtalskiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ..………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowanie i remoncie alei utwardzonych na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego  przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu – etap I wg posiadanej dokumentacji technicznej. Zakres Rzeczowy Robót określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiący załącznik do umowy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz:
  1. w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki nr 9-11 do SIWZ),
  2. w projekcie wykonawczym (załącznik nr 8 do SIWZ).
 3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznał się ze wszystkimi dokumentami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 
 4.  W razie konieczności wykonania na zlecenie Zamawiającego, w toku realizacji przedmiotu umowy, robót dodatkowych, nie przewidywanych dokumentacją techniczną Inwestor zobowiązany jest do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów.
 5.  Dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy stanowią jej integralną część.

§2

TERMINY REALIZACJI

 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
 1. termin rozpoczęcia robót – ………………………
 2. termin zakończenia robót do dnia – 80 dni od przekazania placu budowy, tj. ………………
 1. Za termin zakończenia robót budowlano-montażowych przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowości do odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
 2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania robót objętych niniejszą umową będzie możliwa w przypadku:
 1. wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
 2. zlecenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego;
 3. zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia;
 4. gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót;
 5. wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
 6. odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z  istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
 7. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną;
 1. W  okresie od dnia 29.10.2012r. do dnia 4.11.2012r. Wykonawca wstrzyma na własny koszt i ryzyko wszelkie prowadzone prace, porządkując przy tym teren prac budowlanych i zabezpieczając w ten sposób w taki sposób, aby nie utrudniały poruszania się po terenie cmentarza osób przygotowujących się do święta wszystkich zmarłych i odwiedzających w tym okresie groby.
 2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecić Wykonawcy na piśmie:

a) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,  których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych,

 1. pominięcie jakichkolwiek robót,
 2. dokonanie zamiany kolejności wykonania robót jeżeli zaistnieje obiektywna konieczność ich wprowadzenia uwarunkowana aspektem ekonomicznym, organizacyjnym, czy też usprawnieniem procesu realizacji robót, itp. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tychże poleceń. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
 3. Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 5, nie unieważnia w żadnej mierze umowy, ale skutki tych pleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w  ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do  obowiązków Zamawiającego należy:

1. Dostarczenie Wykonawcy dokumentacji technicznej.

2. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania. 

3. Przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy. 

4. Zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zapłata umówionego wynagrodzenia. 

6. Odebranie wykonanych robót w terminie 3 dni od momentu powiadomienia o ich wykonaniu przez Wykonawcę. 

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, oraz w terminie, o którym mowa w §2 niniejszej Umowy. 

2. Pisemne informowanie Zamawiającego o potrzebnych materiałach budowlanych przed ich zakupem celem akceptacji przez Zamawiającego.

3. Składowanie materiałów budowlanych na placu budowy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo przed zniszczeniem i kradzieżą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub kradzież materiałów budowlanych w czasie budowy.

4. Skuteczne informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o terminach zakrywania robót podlegających zakryciu oraz wykonania robót zanikowych.

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego i Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty, a po ich odbiorze przywrócić do stanu pierwotnego na własny koszt. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i Ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

6. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców. 

7. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

8. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez: 

a) ochronę mienia w okresie prowadzenia prac, 

b) oznakowanie terenu budowy, 

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

e) usuwanie awarii związanych z wykonywaną pracą budowlaną. 

9. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej Umowy. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającego w terminie ustalonym na odbiór robót.

11. Dla potrzeb odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Dziennik Budowy dowodzący dokładności i prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

12. Wykonawca dokona przeglądu gwarancyjnego na własny koszt po upływie 6 – 12 miesięcy od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

13. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w art.10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze zmianami).

14. Wykonawca we własnym zakresie zapewni (wykona):

 1. stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów, urządzeń i narzędzi,
 2. ochronę budowy i znajdującego się na niej mienia,
 3. zapewni swoim pracownikom pomieszczenia socjalne i sanitarne na terenie budowy.
 1. W okresie prowadzenia robót wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie polis (a w przypadku ich braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia), o których mowa powyżej najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia określonego od określonych powyżej odpowiedzialności, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty ubezpieczenia zostaną potrącone z należności Wykonawcy.
 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.: wody i energii elektrycznej – łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia, koszty zabezpieczenia i właściwego odgrodzenia placu budowy, koszty ochrony mienia) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych, szkód wyrządzonych zamawiającemu oraz ewentualnego naruszenia praw osób trzecich –  powstałych w trakcie i w związku z wykonywaniem umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.
 4.  Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykona przy pomocy podwykonawców.
 5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego.

 

§5

WARUNKI ODBIORU ROBÓT

1. Odbiór końcowy robót będzie dokonany przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecności Kierownika budowy w terminie 3 dni od daty  zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac.

2. Inwestor ma prawo zgłosić zastrzeżenia do wykonanych robót w terminie 7 dni od dokonania odbioru. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie jest traktowane przez Strony jak podpisanie protokołu odbioru bezusterkowego poszczególnych etapów robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni usunąć wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady, jak i przyczyny ich powstania zaistniałe z winy Wykonawcy. W takim wypadku protokół bezusterkowego odbioru zostanie podpisany po usunięciu tych wad i usterek.

4. Podpisanie protokołu odbioru bezusterkowego robót jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. W przypadku nie usunięcia wad w oznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo je usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu na usunięcie wad.

6. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia w toku wykonywania poszczególnych prac. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia Wykonawcy. Do usunięcia wad stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

7. Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

8. Do protokołu odbioru Wykonawca załącza wszelkie atesty, świadectwa jakości itp., dotyczące użytych przy wykonaniu robót materiałów.

§6

NADZÓR

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie ......................., Inspektor działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorowi dostęp do placu budowy i Dziennika Budowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora ustnych i zapisanych w Dzienniku Budowy, które są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

4. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną (kierownika robót) w osobie: ……………………………………………………………………………………………… . Ustanowiony kierownik budowy będzie działał w ramach obowiązków ustalonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze zmianami).

§7

            WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE FINANSOWE

1. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

 

kwota brutto: ………………… zł

słownie: …………………………………………………………..…………

przy uwzględnieniu ……… stawki podatku VAT,

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

3. Ustala się, iż faktura końcowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.

4. Do faktury Wykonawca dołączy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, o których mowa w ust. 2.

7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

8. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.

9.  Jeżeli dokonuje się odbioru robót, przy wykonywaniu których brali udział podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

 1. protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę(ów),
 2. kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót,
 3. oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót.

10.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

11.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
NIP 879 016 89 84.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

 1. odstąpienia w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
 2. niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1, z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

c)  opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji powstałych z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od  upływu terminu usunięcia wady wyznaczonego wykonawcy.

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą.

 1. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.
 2. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.

3. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej,
nie stanowi dla strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy,
z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których mowa w ust. 2, stosowne wpisy należy umieścić w dzienniku budowy, a uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

5. Wpisy, o których mowa w ust. 4 musza być potwierdzone wpisem inspektorów nadzoru.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.

§ 9

 PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

 1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
  w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 2. gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 4. gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
 5. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 2 ust. 1  oraz nie uczyni tego w terminie 5 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do rozpoczęcia robót,
 6. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta (nie wynikająca z przyczyn technologicznych) trwa dłużej niż 14 dni,
 7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

 1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, a ponadto w protokole określony zostanie także stan terenu budowy;
 2. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;
 3. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
 4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
 5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

5. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do:

 1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
 2. pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę związanych z wykonaniem umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy określonych w ust. 3 pkt 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 10

                                                           GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Wykonawca udziela Inwestorowi 36 miesięczną gwarancję na wykonane przez siebie roboty. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bezusterkowego prac.

2. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

3. Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji, usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, chyba, że będzie to niemożliwe ze względów technicznych niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalą inny termin usunięcia wad. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wykonanych prac zmniejszające ich wartość lub użyteczność.

§ 11

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Za realizację umowy odpowiadają:

 1. ze strony Zamawiającego: ……………………………………………..
 2. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………

                                          

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) i ustawy z dnia
  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze zmianami).

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy strony będą wprowadzać w     formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem     nieważności. Na mocy ustawy Prawo  zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana taka jest możliwa tylko w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wprowadzenia takiej zmiany.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze Zamawiający.

 

WYKONAWCA:                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

 


Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
 2. Oferta Zamawiającego;
 3. Umowa regulująca współpracę wykonawców w ramach zawartego konsorcjum (w przypadku jego zawarcia).

ZAŁĄCZNIKI 8-11 DO POBRANIA PONIŻEJ:

www.sendspace.pl/file/dab01e34f28746340f191a7

 

utworzono: 2013-01-02 10:15 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:16 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:15
ilość odsłon podstrony: 2283
repozytorium zmian
drukuj