od: 2012-09-19
suma odsłon: 6359808
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP08/2012- Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu wraz z udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

URBITOR Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107;  87-100 Toruń

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia nie przekraczającej 200 tys. euro  

 

Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu wraz z  udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z  dystrybutorem.

 

09 13 40 00-8 – olej napędowy

09 12 20 00-0 – propan i butan

09 13 21 00-4 – benzyna bezołowiowa

otwarcie ofert dnia 16.11.2012r.

 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego:

DS/ZP08/2012

Informacje ogólne

                              

1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

 

 1. Instrukcja dla wykonawców
 2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

-     załącznik nr 1         formularz oferty;

-     załącznik nr 2         oświadczenie z art. 22 Pzp;

      -     załącznik nr 3        oświadczenie z art. 24 ust.1Pzp;

      -     załącznik nr 4        oświadczenie z art. 24 ust.1 p 2 PZP;

      -     załącznik nr 5        istotne postanowienia umowy (dla zadania 1 i 2).


 1. Instrukcja dla wykonawców:

 

1.  Zamawiający:

 

URBITOR  Sp. z o.o.  w TORUNU

ul. Chrobrego 105/107,   87-100 Toruń 

Sekretariat: tel. (56) 669 43 00 fax (56) 660 48 20

www.urbitor.pl ,  e-mail:sekretariat@urbitor.pl

 

 2. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), oraz aktów wykonawczych tj.:

 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr. 226 poz. 1817);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r Nr.282 poz. 1650).

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 200.000 euro.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest:

3.1.1. Zadanie 1:

 1. dzierżawa na rzecz Zamawiającego zbiornika naziemnego na olej napędowy o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem na terenie siedziby spółki;
 2. zakup oleju napędowego do samochodów służbowych Zamawiającego (olej letni i zimowy w zależności od pory roku i zamówienia) spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych (Dz.U.Nr.211 poz.1441) oraz normę PN – EN 590+A1:2011, wraz z dostawą loco siedziba spółki.

3.1.2. Zadanie 2:

 1. zakup etyliny bezołowiowej (PB 95) spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych (Dz.U.Nr.211 poz.1441) oraz normę PN – EN 228:2009, w stacji benzynowej Wykonawcy położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby spółki;
 2. zakup butli z gazem płynnym propan-butan (opakowanie jednostkowe 11 kg, spełniające normę EN-1442 i zgodne z dyrektywą 1999/36/WE), w stacji benzynowej Wykonawcy położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby spółki. Zamawiający posiada własne butle gazowe jako opakowanie na wymianę bez dodatkowych opłat na rzecz wykonawcy.

3.2. Przewidywana wielkość zamówienia:

- pkt 3.1.1.b: 70.000 litrów;

- pkt 3.1.2.a: 300 litrów;

- pkt 3.1.2.b: 80 butli (880 kg).

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia podanego w punkcie 3.2. SIWZ w stosunku do pierwotnego zapotrzebowania. Z podanej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 50% wielkości zamówienia w ramach poszczególnych asortymentów. Z tytułu zamówienia mniejszych ilości w stosunku do założonych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia (Zadanie 1 lub Zadanie 2).

4. Termin realizacji zamówienia:

 

Wymaga się zrealizowania zamówienia w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2013r.

 

5. Warunki i dokumenty niezbędne do udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienie tych warunków.

 

5.1. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

Wykaz oświadczeń i  dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Posiadają uprawnienie do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

- Posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).

2. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi zgodna z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.).

2. Dysponują odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu (zał. nr 2).

3. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji

ekonomicznej i finansowej.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu (zał. nr 2).

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie artykułów: 24 ust.1 oraz 24 ust.1 pkt2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru**,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania

ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy.

2. Oświadczenia o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 oraz nr 4 do SIWZ).

 

** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki określone w punkcie 5 ust. 1 ppkt 1- 3 SIWZ musza spełniać łącznie wszyscy wykonawcy, a dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków mogą złożyć łącznie.

5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania określonego w punkcie 5 ust. 1 ppkt 4 SIWZ, wymagane dokumenty i oświadczenia składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie.

5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

5.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”.

5.6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.8. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

5.9. Brak potwierdzenia spełniania któregokolwiek z warunków lub ich niespełnienie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 

6. Sposób porozumiewania się z wykonawcami.

 

6.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie formę pisemną lub fax. na nr 56/ 66 04 820.

6.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazuje dokumenty dotyczące wszelkich oświadczeń, wniosków oraz innych informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz jest zobowiązana do przekazania tej informacji drogą pocztową. Faks uważa się za złożony w terminie, jeśli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu na jego wniesienie.

6.3. Adres do kontaktu:

URBITOR sp. z o.o. w Toruniu

ul  Chrobrego 105/107  87-100 Toruń

tel.(56 ) 669 43 00  , fax. (56 ) 660 48 20

e-mail: sekretariat@urbitor.pl

6.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:    

- proceduralnym       Wojciech Klabun  tel. 517 105 890

- merytorycznym      Wiesław Wudarski tel. 509 590 029

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

7.1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności:

 1. czytelnie w formie pisemnej;
 2.   w języku polskim;
 3. w treści odpowiadającej załączonym do SIWZ załącznikach;
 4. na papierze przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów;
 5. dokumenty wymienione w punkcie 6 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wszystkie oświadczenia muszą zostać złożone w oryginale;
 6. wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
 7. na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpocząć się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;
 8. każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną;
 9. każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną;
 10. w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone – określające zakres – pełnomocnictwo podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną i fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii – pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena;
 12. oferty należy składać w jednej zamkniętej kopercie;
 13. koperta powinna być opieczętowana pieczątką Wykonawcy i zaadresowana na Zamawiającego oraz opisana wg wzoru:

 

„URBITOR Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107  87-100 Toruń

Sprawa DS/ZP08/2012

Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu wraz z udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem

Nie otwierać przed 16.11.2012r. przed godz.10.00”

z dopiskiem:

„Dotyczy części nr ………”

 

7.2. Zmawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Zastrzeżone informacje należy umieścić oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa.

7.3. Oferta nieoznakowana nazwą i adresem Wykonawcy będzie odrzucona.

7.4. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

7.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

7.6. Koperty oznaczone WYCOFANE nie zostaną otwarte. Następnie zostaną otwarte i odczytane koperty oznaczone słowem ZMIANA.

7.7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

7.8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania niezwłocznie po jej otrzymaniu.

7.9. Uzupełnienie oferty – dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Stosownie do treści art.26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął składania ofert.

7.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości.

7.11. Komisja przetargowa poprawi w ofercie:

 1. oczywiste pomyłki pisarskie;
 2. oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   dokonanych poprawek;
 3. inne pomyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu pomyłek niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca, którego oferta została poprawiona.

7.12. Zamawiający będzie traktował jako:

 1. oczywiste omyłki pisarskie w szczególności: mylną pisownię wyrazu, błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części, błąd w dacie, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbowo i słownie (za prawidłowe przyjmuje określenie słowne);
 2. oczywiste omyłki rachunkowe w szczególności: błąd w sumowaniu poszczególnych składników oferty, błąd w iloczynie części składowych.

 

8. Wadium.

 

Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

 

9. Termin związania z ofertą.

 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

10.1. Oferty należy składać w URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107 (87-100 Toruń), w sekretariacie do dnia 16.11.2012r. do godz. 9.45.

10.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie  wykonawcom bez ich otwierania.

10.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 16.11.2012r. o godz. 10.00  w siedzibie zamawiającego pokój nr 17.

10.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art.86 ust.3 ustawy PZP poda  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

11.1. Zamawiający wymaga podania ceny za wykonanie całości zamówienia. Przez całość zamówienia rozumie się jego część (zadanie), na którą składa ofertę Wykonawca.

11.2. Ceną oferty będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

11.3. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym stały narzut netto do ceny jednostkowej netto za litr w przypadku oleju napędowego lub etyliny Pb95, albo też cenę jednostkową dzierżawy (w przypadku zbiornika) lub cenę jednostkową butli (w przypadku opakowania jednostkowego 11 kg).

11.4. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje zawarte w poszczególnych częściach formularza ofertowego. Cena paliw w składanej ofercie powinna być zbieżna z ceną jednostkową paliwa z dnia ogłoszenia o zamówieniu.

11.5.  Ceny jednostkowe  oleju napędowego lub etyliny bezołowiowej mogą ulegać zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmian cen hurtowych dokonywanych przez producenta, przy czym ewentualne zmiany powinny być dokonywane odpowiednio do zmian cen hurtowych. Natomiast takie składniki ceny jak narzut winny być stałe przez cały okres trwania umowy, tzn. takie jakie wskazał Wykonawca w ofercie. Ceny dzierżawy zbiornika oraz gazu płynnego propan-butan nie mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

11.6. Ceny jednostkowe paliw winny uwzględniać wszystkie koszty związane ze sprzedażą paliwa.

 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 

12.1. Przy wyborze najkorzystniejszych oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny po uwzględnieniu narzutu, lub też ceną jednostkową.

12.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującymi zasadami, odrębnie dla każdej z części zamówienia.

12.3. Poszczególne oferty oceniane będą wg wzoru :

 

     Ocena punktowa  =         cena najniższa        X    100 pkt.

                                       cena oferty badanej

 

12.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

12.5. Na podstawie opisanego wyżej wzoru przyznane będą punkty w kryterium oceny oferty jakim jest cena. Oferta z najniższą ceną uzyska najwyższą liczbę punktów i wskazana będzie jako najkorzystniejsza.

 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zmawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

14. Istotne postanowienia umowy.

 

14.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy  będącej załącznikiem nr 5.

14.2. Umowa z Wykonawcą ,którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta po upływie terminów określonych w art.94 ust.1 pkt.2 PZP. Okres ten może być krótszy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

14.3. Zmiana postanowień umowy może być dokonana jedynie w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty (art.144 ustawy PZP), na podstawie której dokonano wyboru oferty lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

 • zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia;
 • okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, na które to okoliczności miały wpływ warunki pogodowe lub losowe;
 • zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
 • zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. – „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią zamknięty katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

14.4. Natomiast nie stanowi podstawy zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy PZP:

 • zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
 • zmiana danych teleadresowych.

 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 

W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcom a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej. Sposób postępowania określony jest w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odwołanie – zakres oraz sposób postępowania określony jest od art. 180 do 198 ustawy PZP.

Skarga do sądu – zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. Od 198a do 198g ustawy PZP

 

16. Oferty częściowe.

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybrane części zamówienia (1 lub 2).

 

               17. Zamówienia uzupełniające.

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art.67 ust 1pkt 6 ustawy PZP, w wysokości 50% wartości zamówienia.

               18. Oferty wariantowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19. Waluty

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

20. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

21. Podwykonawcy.

 

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców.

 

22. Inne.

 

22.1. SIWZ w wersji elektronicznej udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego;   www.urbitor.pl od dnia publikacji ogłoszenia do upływu składania ofert. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ w terminie 5 dni.

22.2. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.urbitor.pl

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na swojej stronie internetowej www.urbitor.pl

Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ i ogłoszenia zamieszczone zostaną na stronie j.w.

 

       Opracował:                                                                     Zatwierdził:

 

 

Wojciech Klabun                                       Wojciech Świtalski

 

 

Zatwierdzili pod względem merytorycznym i prawnym:

 

Róża Karaszewska         Wiesław Wudarski        Jerzy Trzeciakowski     Adam Olender
ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Pełna nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

 

Ulica

 

Miejscowość, kod pocztowy

 

Województwo

 

NIP

 

REGON / KRS

 

Nr telefonu do kontaktu

 

Nr faxu do kontaktu

 

Adres e-mail do kontaktu

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym

 

 

FORMULARZ OFERTY

Do: URBITOR Sp. z  o.o.

Ul. Chrobrego 105/107

87-100 Toruń

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych URBITOR sp. z o. o. w Toruniu wraz z udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem”

My niżej podpisani .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

(nazwa (firma) Wykonawcy)

składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

Zadanie I:

 1. Cena oferty na dostawę paliwa loco siedziba spółki na dzień 09.11.2012r. wynosi :

Cena hurtowa netto wskazanego producenta             __________________ zł /l

Wysokość narzutu                                                  __________________ zł/l

Cena netto                                                             __________________ zł/l

Ilość paliwa w litrach                                                                          70.000

Wartość netto                                                     ________________ zł

Wartość brutto                                                    ________________ zł

Podana cena hurtowa netto jest ceną producenta z dnia …………………………- źródło: ………………………………………………… (proszę wskazać nazwę producenta  i miejsce publikacji podanej ceny ).

Narzut podany w ofercie  będą stosowane do cen jednostkowych netto obowiązujących w dniu tankowania przez cały okres trwania umowy.

 1. Cena oferty na dostawę oraz dzierżawę zbiornika  o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem  w siedzibie spółki wynosi :

Cena netto                                                                         __________________ zł /miesiąc

Ilość miesięcy                                                                                                            6

Wartość netto                                                                    __________________ zł

Wartość brutto                                                        __________________ zł

Wartość netto zadania I (poz. 1 + poz. 2)                                __________________ zł

Wartość brutto zadania I (poz. 1 + poz. 2)                                __________________ zł

Słownie netto ……………………………………………..……………………………………………………………….. zł

Słownie brutto ……………………………………………..……………………………………………………………….. zł

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Zadanie II:

 1. Cena oferty na zakup paliwa na stacji benzynowej Wykonawcy na dzień 09.11.2012r. wynosi :

Cena hurtowa netto wskazanego producenta             __________________ zł /l

Wysokość narzutu                                                  __________________ zł/l

Cena netto                                                             __________________ zł/l

Ilość paliwa w litrach                                                                               300

Wartość netto                                                     ________________ zł

Wartość brutto                                                    ________________ zł

Podana cena hurtowa netto jest ceną producenta z dnia …………………………- źródło: ………………………………………………… (proszę wskazać nazwę producenta  i miejsce publikacji podanej ceny ).

Narzut podany w ofercie  będą stosowane do cen jednostkowych netto obowiązujących w dniu tankowania przez cały okres trwania umowy.

 1. Cena oferty na zakup 11 kg butli z gazem propan-butan na stacji benzynowej Wykonawcy na dzień 09.11.2012r. wynosi :

Cena netto                                                                         __________________ zł /szt.

Ilość butli w szt.                                                                                                        80  

Wartość netto                                                                    __________________ zł

Wartość brutto                                                        __________________ zł

Wartość netto zadania II (poz. 1 + poz. 2)                               __________________ zł

Wartość brutto zadania II (poz. 1 + poz. 2)                              __________________ zł

Słownie netto ……………………………………………..……………………………………………………………….. zł

Słownie brutto ……………………………………………..……………………………………………………………….. zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Składając ofertę na dowolne zadanie w poniższym formularzu zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31.03.2013r. Ponadto:

1) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych    warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2)   Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest  następujący ....................................................................................................................        ..........................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i akceptujemy jej postanowienia.

4) Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy (określone w załączniku nr 5
do SIWZ) a w szczególności warunki płatności i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  poniższy adres:       ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Ofertę niniejszą składamy na _____________ kolejno ponumerowanych stronach.

7) Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………….

b) …………………………….

c) …………………………….

d) …………………………….

e) …………………………….

f) …………………………….

_________________ dn. ____________

.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)


ZAŁĄCZNIK NR 2

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(art. 22 ust. 1 ustawy PZP)

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych URBITOR sp. z o. o. w Toruniu wraz z udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem”

 

oświadczamy, że:

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia opisane przez Zamawiającego
w Specyfikacji istotnych warunków  udziału w zakresie:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

_______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka


ZAŁACZNIK NR 3

 

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełniania warunków

(art. 24 ust. 1 ustawy PZP)                                                               

 

Działając w imieniu

 ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………, (nazwa Wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków wymienionych w art. 24 ust.1  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie

„Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych URBITOR sp. z o. o. w Toruniu wraz z udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem”

 

                                                                              

                                                                                              _______________________________

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka

 


ZAŁACZNIK NR 4

 

__________________________________________

                               (nazwa Wykonawcy)

                                                                                 

 

__________________________________________

 

 

__________________________________________

                         (adres siedziby)

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełniania warunków

(art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)                                                               

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych URBITOR sp. z o. o. w Toruniu wraz z udostępnieniem zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem

oświadczam, zgodnie z art.24 ust.1 pkt2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr223 poz.1655 z pozn. zm.), że w stosunku do nas:

 1. nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*
 2. po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, przy czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego*

 

 

                                                                                 

                                                                                              _______________________________

 

 

 

_________________________                                                  _______________________________

Miejsce i data                                                                                                      Podpis Wykonawcy, pieczątka

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić


ZAŁĄCZNIK NR 5

ZADANIE 1:

 

UMOWA nr .......  DS/ZP08/2012

o realizację zamówienia publicznego na podstawie procedury przetargu nieograniczonego,

zawarta w dniu ………………….. w Toruniu pomiędzy:

 

URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń,

reprezentowaną przez Wojciecha Świtalskiego – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej Zamawiającym a

 

………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

 

Zawarcie umowy następuje po dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy  „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami.

 

§ 1

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) dostarczania Zamawiającemu (loco siedziba Spółki) oleju napędowego do samochodów służbowych;

b) dzierżawy zbiornika naziemnego o pojemności minimum 5 tys. litrów z dystrybutorem na okres trwania umowy na terenie Zamawiającego.

 1. Paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu MGiP z dnia 9.12.2008 r. (Dz. U.  Nr 211 poz. 144) olej napędowy PN – EN 590.
 2. Wartość umowy określa się na kwotę …………………. zł brutto.

 

§ 2

 1. Dowóz paliwa odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia. Zamówienia będą składane telefonicznie/faksem na nr. tel./fax ……………………………….. podając wielkość dostawy. Dostawy następować będą w dni powszednie w  godzinach od 700-1400.
 2. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu tankowania naziemnego zbiornika pojazdów zobowiązany jest do zakładania własnych plomb, które musi sprawdzić przed rozpoczęciem następnego napełniania zbiornika.
 3. Każde naruszenie plomby Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.
 4. Wykonawca  zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub kopię atestu potwierdzającego za zgodność z oryginałem dotycząca dostarczonej partii paliwa. Ewentualne wystąpienie niezgodności w ateście na paliwo danej partii z parametrami fizykochemicznymi zawartymi w warunkach technicznych wykazanych w przedstawionej ofercie będzie uznane za dostarczone niezgodnie z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.  
 5. Do każdej dostawy należy również dołączyć dowód wydania, który powinien      zawierać: temperaturę nalewu paliwa, objętość w m3 w temperaturze nalewu, gęstość paliwa w  temperaturze +15º C.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania prób dostarczonego produktu   (zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy ISO) przed rozpoczęciem rozładunku dostarczonego towaru. Próby te, po ich opisaniu i zabezpieczeniu, będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres 1 miesiąca od daty dostawy. Protokół pobrania prób winien być kontrasygnowany przez kierowcę dostarczającego paliwo.   
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na koszt Wykonawcy badań laboratoryjnych paliwa w zakresie zgodności właściwości dostarczanego paliwa z parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w ofercie przy każdej dostawie. Ewentualne ujawnienia niezgodności parametrów próbki paliw danej dostawy z przedstawionymi w ofercie będzie uznawane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.
 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 12 godzin od zgłoszenia reklamacji wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane. Ponadto musi również wymienić paliwo które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy.
 9. Autocysterny dowożące paliwo muszą być zaplombowane.
 10. 1 Zamawiający, przed rozładunkiem dostawy w cysternie samochodowej, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wstępnej obejmującej:

10.2 sprawdzenie stanu plomb założonych na zawory wlewowe i spustowe cysterny  samochodowej,

10.3 sprawdzenie czy cysterna samochodowa nie posiada uszkodzeń mechanicznych         lub śladów wycieków,

     10.4 sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych cysterny   samochodowej,

     10.5 sprawdzenie czy cysterna samochodowa odpowiada przepisom BHP i    przeciwpożarowym,

10.6 pobranie próbek dostarczonego towaru z każdego zaworu spustowego cysterny samochodowej w celu dokonania oceny wizualnej, czy dostarczony produkt jest klarowny, bez zawiesin, osadów, ciał stałych lub wody,

10.7 sprawdzenie gęstości i temperatury dostarczonego towaru,

10.8 sprawdzenie towaru na obecność markera stosowanego w oleju opałowym.

 1. Kierowca musi posiadać świadectwo jakości oraz dowód wydania na dostarczoną partię paliwa.
 2. Próbki paliwa będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa     do magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 3. Rozliczenie dostaw paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1, tj. w temperaturze referencyjnej + 150 C,  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania w okresie letnim tj. od 15 kwietnia do 15 października paliwa letniego natomiast w okresie zimowym tj. od 16 października do 14 kwietnia paliwa zimowego.

§ 3

 1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu po cenach hurtowych netto (z zastosowaniem podatku VAT) obowiązujących w dniu dostawy opublikowanych na stronie internetowej wskazanego producenta paliwa (…………………………..………………………..), z zastosowaniem narzutu do ceny w wysokości …………  zł/l;
 2. Wykonawca udostępnia na zasadach dzierżawy zbiornik o pojemności ….... litrów (min. 5 tys. l) za kwotę ………. zł/miesiąc.
 3. Wszystkie podane powyżej ceny są cenami brutto i zawierają wszelkie prawem wymagane daniny publicznoprawne.

 

§ 4

 1. Ceny jednostkowe paliwa -  oleju napędowego mogą ulegać zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmian cen hurtowych dokonywanych przez producenta, przy czym ewentualne zmiany powinny być dokonywane odpowiednio do zmian cen hurtowych. Natomiast takie składniki ceny jak narzut winny być stałe przez cały okres trwania umowy, tzn. takie jak wskazał Wykonawca w ofercie.
 2. Czynsz dzierżawny zbiornika naziemnego w okresie obowiązywania umowy jest stały. 

 

§5

 1. Faktury wystawiane będą każdorazowo dla partii dostarczonego paliwa loco siedziba Spółki.
 2. Ustala się następujący sposób rozliczenia:

a) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu fakturę za dostarczone paliwo w dniu dokonania dostawy;

b) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu fakturę za dzierżawę zbiornika po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

 

 

§ 6

 1. Faktury będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
 2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1.Umowa zastanie zawarta na czas określony od ………………………………… do 31.03.2012r., przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zakupionego (bez żadnych roszczeń wykonawcy) w ramach niniejszej umowy paliwa poniżej oszacowanej ilości w opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (S.I.W.Z.), nie mniej jednak niż 50% wartości przedmiotu umowy – co odpowiadać będzie szacunkowej ilości paliwa 35.000 litrów.

2. Zamawiający może  wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni w przypadku: powtarzających się dostaw paliwa niezgodnego z wymogami jakościowymi, bądź opóźnień w dostawach zamówionego paliwa.

§ 8

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez tej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.

§ 9

 1. Z tytułu zwłoki części lub całości dostaw Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości umowy, o której mowa w § 1 pkt.3 za każdy dzień zwłoki.
 2. W razie stwierdzenia złej jakości dostarczanego oleju napędowego Wykonawca zostanie obciążony kosztami wykonania badań.
 3. Zamawiający obciąży jednocześnie Wykonawcę poniesionymi stratami wynikającymi z tytułu braku dostaw paliwa lub złej jego jakości niezgodnej z obowiązującymi normami.

 

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 2. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 11

Integralnymi częściami niniejszej Umowy są:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
 2. Oferta.

 

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

         ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA

 

* * *

 

ZADANIE 2:

 

UMOWA nr .......  DS/ZP08/2012

o realizację zamówienia publicznego na podstawie procedury przetargu nieograniczonego,

zawarta w dniu ………………….. w Toruniu pomiędzy:

 

URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń,

reprezentowaną przez Wojciecha Świtalskiego – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej Zamawiającym a

 

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Zawarcie umowy następuje po dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy  „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami.

         Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych dla środków transportu, maszyn i urządzeń należących do zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakup paliw płynnych i gazu będzie realizowany w ilościach odpowiadających potrzebom Zamawiającego w stacjach paliwowych należących do Wykonawcy położonych w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

 

§ 1

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  sprzedaży etyliny bezołowiowej ( PB 95 ) spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych (Dz. U. Nr 211 poz.1441) oraz normę PN – EN 228:2009, w stacji benzynowej Wykonawcy położonej w odległości nie większej niż

5 km od siedziby Spółki;

b)  sprzedaży butli z gazem płynnym propan-butan (opakowanie jednostkowe 11kg, spełniających normę EN-1442 i zgodne z dyrektywą 1999/36/WE), w stacji benzynowej Wykonawcy położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Spółki.

      2. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnych odbiorów przedmiotu umowy z § 1          ust.1 własnym kosztem i staraniem w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

 1. Przedmiot zamówienia – paliwo – musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu MGiP z dnia 9.12.2008 r. (Dz. U.  Nr 211 poz. 144).
 2. Wartość umowy określa się na kwotę …………………. zł brutto.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zakupionego paliwa poniżej oszacowanej ilości w opisie przedmiotu zamówienia S.I.W.Z., co nie uprawnia wykonawcy do żadnych roszczeń z tego tytułu.
 4. Łączna wartość paliw płynnych i gazu propan–butan zakupionych przez Zamawiającego nie może przekroczyć kwoty określonej w § 1  ustępie 3. Kwota ta odpowiada sumie szacunkowych wartości limitów paliwa, tj. 300 litrów benzyny bezołowiowej PB 95 i  80  sztuk butli gazu propan-butan 11 kg.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jakości paliw płynnych Zamawiający może niezwłocznie żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów jakościowych zakupionych paliw.

§ 2

     1. Ewidencja rozliczeń:

         - Zamawiający dostarczy wykaz uprawnionych osób do pobierania paliwa;

         - odbiór paliwa będzie każdorazowo potwierdzany przez uprawnioną do odbioru     osobę z podaniem ilości i ceny paliwa obowiązującej w dniu tankowania;

        

§ 3

 1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu po cenach hurtowych netto (z zastosowaniem podatku VAT) obowiązujących w dniu odbioru przez Zamawiającego opublikowanych na stronie internetowej wskazanego producenta paliwa (…………………………..………………………..), z zastosowaniem narzutu do ceny w wysokości …………  zł/l;
 2. Wykonawca przyjmuje butle gazowe Zamawiającego na wymianę.

 

§ 4

 1. Ceny jednostkowe paliwa -  etyliny bezołowiowej mogą ulegać zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmian cen hurtowych dokonywanych przez producenta, przy czym ewentualne zmiany powinny być dokonywane odpowiednio do zmian cen hurtowych. Natomiast takie składniki ceny jak narzut winny być stałe przez cały okres trwania umowy, tzn. takie jak wskazał Wykonawca w ofercie.
 2. Ceny butli z gazem płynnym propan-butan w okresie obowiązywania umowy są stałe. 

§ 5

 1. Faktury wystawiane będą każdorazowo dla odebranego przez Zamawiającego  paliwa.
 2. Wykonawca dostarcza lub wydaje Zamawiającemu fakturę za odebrane paliwo w dniu dokonania odbioru;

 

§ 6

 1. Faktury będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia/odbioru Zamawiającemu.
 2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 7

1. Umowa została zawarta na okres od  ……………………… do 31.03.2013r.

2. Zamawiający może  wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni w przypadku powtarzających się przypadków sprzedaży paliw niezgodnych z wymogami jakościowymi.

§ 8

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez tej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.

§ 9

 1. Z tytułu stwierdzenia odchyleń jakości paliwa od norm krajowych Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy, za każdy przypadek potwierdzający złą jakość paliwa.
 2. W razie stwierdzenia złej jakości dostarczanego paliwa Wykonawca zostanie obciążony kosztami wykonania badań.
 3. Zamawiający obciąży jednocześnie Wykonawcę poniesionymi stratami wynikającymi z tytułu złej jakości paliwa niezgodnej z obowiązującymi normami.

 

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 2. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 11

Integralnymi częściami niniejszej Umowy są:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
 2. Oferta.

 

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

         ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA

utworzono: 2013-01-02 10:08 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2013-01-02 10:11 przez: Wojciech Klabun 
aktywne od dnia: 2013-01-02 10:07
ilość odsłon podstrony: 2345
repozytorium zmian
drukuj