od: 2012-09-19
suma odsłon: 909548
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Władze i organy spółki

Władze Spółki stanowią:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:
Prezydent Miasta Torunia

RADA NADZORCZA:
Przewodniczący: Wiesław Czarnecki
Z-ca Przewodniczącego: Tomasz Sińczak
Sekretarz: Joanna Górka

ZARZĄD:
Prezes: Wojciech Świtalski

Kompetencje Zarządu Spółki:

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone Kodeksem spółek handlowych lub aktem założycielskim dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
 2. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki nieprzekraczającym wartości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych upoważniony jest Zarząd Spółki. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki przekraczającym wartość 100.000,00 (sto tysięcy) złotych konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Rady Nadzorczej.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością obecnych głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym  oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 2. nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia wspólników,
 3. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
 4. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 5. powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zawieranie z nimi umów w tym umów o pracę,
 6. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 7. opiniowanie projektów zmian aktu założycielskiego Spółki, wnoszonych przez Zarząd,
 8. opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 9. zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
 10. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań powyżej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych,
 11. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do rady Nadzorczej przez Zarząd.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 2. podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku do podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzenie innej spółki,
 5. ustalenie wysokości i terminów dopłat,
 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,
 8. wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości  oraz prawa wieczystego użytkowania,
 9. wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
 10. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 11. tworzenie funduszy celowych,
 12. zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 13. uchwalenie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 14. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu przy uwzględnienie postanowień ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.),
 15. inne sprawy wniesione do porządku obrad Zgromadzenia przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.
utworzono: 2012-11-29 10:19 przez: Wojciech Klabun
wyedytowano: 2022-09-30 10:11 przez: M S 
aktywne od dnia: 2012-11-29 10:19
ilość odsłon podstrony: 7846
repozytorium zmian
drukuj