od: 2012-09-19
suma odsłon: 858172
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie publiczne, nieprzekraczające kwoty 30 000 Euro)


 

Urbitor sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania budowy kompleksu „Toruń Space Labs” na terenie między ulicami Łokietka oraz Dworcową w Toruniu dla projektu pn. „Toruń Space Labs”, planowanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schematu: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej.


 

 1. Przedmiot zamówienia

 1. Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania budowy kompleksu „Toruń Space Labs” na terenie między ulicami Łokietka oraz Dworcową w Toruniu dla projektu pn. „Toruń Space Labs”. Planowane jest pozyskanie wsparcia na realizację ww. projektu w ramach konkursu nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17.

 2. Stanowiący przedmiot zamówienia program funkcjonalno-użytkowy będzie podstawą do wykonania inwestycji.

 3. Skrócony opis inwestycji:

Planowana do objęcia wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego infrastruktura umiejscowiona jest przy ul. Władysława Łokietka w Toruniu, w pobliżu
XIX-wiecznego zespołu tzw. Młynów Toruńskich (Młyny Gersona lub Młyny Richtera), zlokalizowanych w dzielnicy Mokre Przedmieście.

Projekt obejmie budowę i wyposażenie obiektu na potrzeby Toruń Space Labs.

Space Labs to interaktywne laboratorium kosmiczne na rzecz demonstracji potencjału i budowy przemysłu kosmicznego. To również ekosystem służący do eksperymentowania i współtworzenia wraz z użytkownikami w środowiskach rzeczywistych, gdzie użytkownicy końcowi wraz z naukowcami, firmami i instytucjami publicznymi wspólnie badają, projektują i zatwierdzają nowe oraz innowacyjne produkty, usługi, rozwiązania bądź modele biznesowe - człowiek jest źródłem innowacji. Space Labs jest propozycją nakierowaną na stworzenie twórczej przestrzeni budowania regionalnego przemysłu kosmicznego wraz z możliwością prezentacji szerokiemu gronu odwiedzających Centrum Nowoczesności Młyny Wiedzy. Rozwój przemysłu kosmicznego odbywa się na styku pasji, zaawansowanej nauki oraz rozeznania biznesowego tworząc zarówno nowe możliwości badawcze, jak i rynkowe. Space Labs będzie oferował unikatową szansę na stworzenie podstaw szerokiego ekosystemu wymaganego do utrzymania żywego przepływu kadr i kompetencji w ramach budowania zainteresowania, interaktywnej edukacji oraz możliwością spotkania z twórcami przemysłu kosmicznego w regionie. Space Labs ma czerpać z tradycji Mikołaja Kopernika i rozszerzyć ją o podjęcie tematów współczesnych dając szansę na stworzenie faktycznego centrum, które nie tylko z szacunkiem i podziwem patrzy na historyczną przeszłość, ale i odważnie stawia pewne kroki w kierunku przyszłości regionalnej astronomii. 

 1. Cele projektu: przekształcenie Europy Środkowej w laboratorium innowacji o szerokim zasięgu; umożliwienie procesu wspólnego projektowania z użytkownikami końcowymi, na podstawie koncepcji Living Lab.

 2. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentu ma obowiązek ściśle współpracować ze Spółką Urbitor.


 

 1. Warunki obligatoryjne

  1. Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest również wykazać
   w oparciu o niżej wymienione dokumenty, stanowiące wymagane załączniki do oferty, że
   posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ten warunek, jeżeli Oferent wykaże, że zrealizował minimum 3 prace projektowe w ostatnich 3 latach o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i obejmujące programy funkcjonalno- użytkowe lub projekty zagospodarowania lub obiekty kubaturowe.

  2. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

  3. Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

 

 1. Oferta cenowa powinna zawierać (wymogi formalne oferty)

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres firmy,

 2. Numer NIP i REGON,

 3. Cenę wykonania programu funkcjonalno – użytkowego – należy podać cenę bez podatku od towarów i usług VAT (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT, cenę z podatkiem od towarów i usług VAT (cyfrowo i słownie),

 4. Wykaz prac projektowych minimum 3 wykonanych przez oferenta w ostatnich trzech latach o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i obejmujące programy funkcjonalno- użytkowe lub projekty zagospodarowania lub obiekty kubaturowe wraz z dokładnymi informacjami o inwestorach (adres, e-mail, tel.),

 5. Oferta nie podpisana lub podpisana przez osobę nieupoważnioną jest podstawą do odrzucenia oferty.

Niespełnienie powyższych wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.


 

 1. Kryteria udzielenia zamówienia i zasady ich oceny

 1. Ocenie podlegały będą:

 1. cena brutto,

 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami i ich wagą:

 1. cena – waga kryterium: 100 pkt.

 

najniższa oferowana cena spośród

złożonych ofert

Ocena oferty= ----------------------------------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej


 

 1. Łączna maksymalna ilość punktów przy ocenie wynosi 100.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych zawartych
  w ofercie i w załączonych do niej dokumentach.

 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z ich zsumowania, uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

 4. Dopuszcza się unieważnienie postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonej ocenie lub oferta z najniższą ceną po przeprowadzonej ocenie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


 

 1. Odbiorca usługi

Finalnym odbiorcą wykonanej dokumentacji będzie Urbitor Sp. z o.o. Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej – 3 egzemplarze oraz wersji elektronicznej na CD (edytowalna) – 1 egzemplarz. Dokumenty należy wykonać w wersji elektronicznej środowiska Windows.


 

 1. Okres realizacji

Przewidywany czas realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do końcowego etapu zakończonego odbiorem dokumentu wraz z uwzględnieniem uwag Instytucji Zarządzającej
16.02.2018r.


 

 1. Sposób i termin złożenia oferty

 1. Pisemnie na adres: ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, pocztą lub osobiście w sekretariacie w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku,

 2. Faksem, nr fax: 56 66 04 820, przy czym wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty potwierdzenia wysłania oryginału pocztą lub kurierem,

 3. Pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres: sekretariat@urbitor.pl, przy czym wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty potwierdzenia wysłania oryginału pocztą lub kurierem.

 4. Termin składania ofert: 22.12.2017 r. do godz. 12.00


 

 1. Dane kontaktowe

Urbitor Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

sekretariat@urbitor.pl

tel. 56 66 94 301

utworzono: 2017-12-08 15:10 przez: Joanna Górka
wyedytowano: 2017-12-08 15:10 przez: Joanna Górka 
aktywne od dnia: 2017-12-08 15:10
ilość odsłon podstrony: 1081
repozytorium zmian
drukuj