od: 2012-09-19
suma odsłon: 895691
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych polegających na budowie 3 kolumbariów na terenie CCK W Toruniu

 

                                  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urbitor sp. z o. o. ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  robót budowlanych polegających na budowie

3 kolumbariów na terenie centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu,

 ul. Grudziądzka 192/196.

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Urbitor Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na, robotę budowlaną polegającą na budowie 3 kolumbariów oraz ułożeniu kostki brukowej na podbudowie dla ciągów, a także ułożenie nowego obrzeża chodnikowego na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192/196.

Zakres zamówienia dotyczy robót budowlanych wg załączonego przedmiaru robót dla jednego kolumbarium.

Informacje techniczne:

 1. Do kalkulacji załączonej w ofercie należy uwzględnić wytyczenie geodezyjne.
 2. Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie próbek cegły klinkierowej oraz płytki gresowej.
 3. Zamawiający wymaga użycia wyłącznie zapraw do materiałów klinkierowych (w całości, włącznie z murowaniem).
 4. Ułożyć kostkę brukową, szarą o wymiarach : 20 x 10 x 6 cm, na podbudowie dla ciągów w ilości 99,8 m2.
 5. Kolejną czynnością  będzie przełożenie obrzeża chodnikowego o wymiarach 20 x 6 x 100 cm na podbudowę cementową B 7,5 w ilości 17 mb.
 6. Zamawiający wymaga ułożenia nowego obrzeża chodnikowego o którym mowa w pkt. 6 w ilości 55 mb.
 7. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 8. Gwarancja na roboty: 3 lat od momentu odbioru.
 9. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, projekt, wszelkie uzgodnienia oraz dziennik budowy.

 

2. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

3. Informacja o możliwości składania ofert cząstkowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

4. Termin związania ofertą.

Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala okres wykonania  30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

 

Kryteria

Znaczenie (waga) kryterium %

Cena oferty brutto

 

100%

 

7. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Dopuszcza się możliwość składania ofert faxem na nr (56) 660 48 20 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@urbitor.pl

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 roku
do godz. 14.00 .

 

8. Sposób postępowania w przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty cenowe przekraczające  kwotę jaką Zamawiający  przeznaczył na sfinansowanie  zamówienia.

 

W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą  kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia albo jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiający ofert dodatkowych.  Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

.

 

 

 

Wykaz załączników :

 1. Formularz oferty
 2. Projekt zagospodarowania działki
 3. Projekt budowlany – branża architektoniczno – konstrukcyjna
 4. Przedmiar robót

 

 

 

Prezes

Zarządu Urbitor sp. z o. o.

Wojciech Świtalski


 

Załącznik nr 1

 

Formularz oferty

Nazwa rejestrowa, NIP i adres Oferenta:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Osoba reprezentująca Oferenta:

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:

.....................................................................................................................................................

tel.: 

……………………………………………………………

e-mail:

………………………………………..@...................................

Oferuję:

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

 

 1. Oferent oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* niepotrzebne skreślić).
 2.  Oświadczam, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).
 3. Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem oraz podatek VAT.
 4. W przypadku wyboru oferty Oferenta, Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Oferent oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
 6. Oferent wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę)

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

 

Dnia ...........................................                                      ..................................................                                                                                                                                                                           (pieczęć i podpis Oferenta

utworzono: 2014-09-11 11:05 przez: M S
wyedytowano: 2014-09-11 11:13 przez: M S 
aktywne od dnia: 2014-09-11 10:59
ilość odsłon podstrony: 2252
repozytorium zmian
drukuj