od: 2012-09-19
suma odsłon: 5974141
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak sprawy: DS/ZP06/2014

 

 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę mienia i osób w spółce z o. o. Urbitor.

 

Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907  ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,

zawiadamia,

że wybrano następującą ofertę:

 

ofertę złożoną przez Wykonawcę Agencję Ochrony Osób i Mienia TAURUS
s. c.
, ul. Geodezyjna 84d/19 Warszawa, o wartości 122.545,05 zł brutto (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 05/100 gr.).

 

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca, którego oferta została wybrana,  spełnił warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą wg kryteriów oceny ofert.  

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

(zł)

Ilość punktów
w kryterium cena - waga kryterium

80 %

Ilość punktów
w kryterium odpis na PFRON

  - waga kryterium

 20 %

Razem ilość punktów

1

Agencja Ochrony Osób

i Mienia TAURUS,

 ul. Geodezyjna 84d/19, 03-290, Warszawa

 

122 545,05

64,80

20,00

84,80

2

Formacja s. c.

Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski,

ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze

99 264,69

80,00

0,00

80,00

3

Memling Security

 sp. z o. o.

80-435 Gdańsk,

ul. Biała 7 a

138 385,33

57,38

20,00

77,38

4

CW EMIR, spółka cywilna

87-800 Włocławek,

ul. Barska 10

158 278,86

50,17

20,00

70,17

5

Solid Security sp. z o. o.

ul. Postępu 17,

02-676 Warszawa

124 670,34

63,70

0,00

63,70

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

Urbitor sp. z o. o.

Wojciech Świtalski

 

utworzono: 2014-05-13 12:00 przez: M S
wyedytowano: 2014-05-13 12:00 przez: M S 
aktywne od dnia: 2014-05-13 11:59
ilość odsłon podstrony: 2384
repozytorium zmian
drukuj