od: 2012-09-19
suma odsłon: 858106
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Formularz ofertowy (po zmianie)

Załącznik  Nr 1

(po zmianie)

do SIWZ na ochronę osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu

 

 

 

 

……………………………………

Pełna nazywa i adres Wykonawcy z  nr fax- u  i adresem poczty elektronicznej 

 

FORMULARZ   OFERTOWY

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: DS/ZP/06/2014) na „Świadczenie usług na ochronę osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ:

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi
  w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ), za cenę:

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka ilość 

Ilość

Ryczałtowa cena  netto – za jeden miesiąc /konwój 

(zł)

Wartość netto

(zł)

1.

Ochrony fizycznej  mienia i osób dotyczy

obiektu Toruńskiej

Giełdy przy Towarowej

Miesiąc

6

 

 

2.

Ochrony fizycznej mienia
i osób dotyczy obiektów Dworca Głównego PKP

Miesiąc 

6

 

 

3.

Monitoring systemu alarmowego Domu Pogrzebowego, Biura Obsługi Klienta na Centralnym Cmentarzu Komunalnym - ul. Grudziądzka oraz obiektu biurowca - ul. Chrobrego 105/107    

Miesiąc

6

 

 

4.

Konwojowanie wartości pieniężnych

konwój

30

 

 

Razem netto (zł) 

 

Podatek VAT (zł) 

 

Razem brutto (zł) 

 

 

Wartość brutto (słownie złotych):

…………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne  do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Oświadczam/y, że posiadam/y* / nie posiadam/y* własny patrol interwencyjny.   
 2. Posiadam/y*   /  Nie posiadam/y* status (u) zakładu pracy chronionej.

Deklarujemy, że z tytułu zawarcia z nami umowy na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie mógł dokonywać co miesięcznego odpisu z tytułu składek na PFRON w kwocie nie mniejszej niż ……………………. zł  (słownie złotych: …………………………………………………………………………) miesięcznie w okresie obowiązywania umowy.*

 1. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
 2. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
 3. Zapoznałem /liśmy się z treścią SIWZ i z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego  i przyjmuję /emy te dokumenty bez zastrzeżeń.
 4. Oświadczam /y, że otrzymałem /liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 5. Oświadczam/y, że:
  1. zamówienie wykonam/y samodzielnie*)
  2. część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom (określić zakres)*:

 

L.p.

Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy)

Nazwa (firma) podwykonawcy**

1.

 

 

2.

 

 

** dotyczy tylko podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na  zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *:/ wskazane poniżej  informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być  one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *:

L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

Od

do

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 1. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kart.
 2. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  1. ..............................................................................................................,
  2. .............................................................................................................,
  3. .............................................................................................................,
  4. ………………………………………………………………………...

 

........................., dnia .........................  .................................................................

(miejscowość)                                                                 Podpis osoby (osób) upoważnionej

                                                                                                    do występowania w imieniu wykonawcy

                                                                                       (Zalecany czytelny podpis albo podpis i pieczątką)

-------------------------------

*Niepotrzebne skreślić

utworzono: 2014-05-06 12:40 przez: M S
wyedytowano: 2014-05-06 12:44 przez: M S 
aktywne od dnia: 2014-05-06 12:40
ilość odsłon podstrony: 2143
repozytorium zmian
drukuj