od: 2012-09-19
suma odsłon: 858072
ostatnia edycja treści:
2023-09-12 06:40:01

Zamówienie DS/ZP06/2014 Ochrona mienia i osób w Spółce z o. o. Urbitor w Toruniu

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA   

 ISTOTNYCH    WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA

 

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Ochrona  mienia i osób  w Spółce z o.o. URBITOR w Toruniu

                                                               Kod CPV :      79.71.00.00- 4 - Usługi ochroniarskie

 

 

 

 

 

                Toruń, dnia 30 kwietnia 2014r.          

                                                                                     Specyfikację zatwierdzam:

Prezes Zarządu Urbitor Spółka z o.o.

     Wojciech Świtalski

 


 

 

Spis treści:

I        Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.

II       Nazwa i adres zamawiającego

III        Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Informacje dotyczące ofert wariantowych, częściowych, informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.
 3. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1        pkt 6 Ustawy.
 4. Termin wykonania zamówienia.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków.
 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
 9. Wymagania dotyczące wadium.
 10. Termin związania ofertą.
 11. Opis sposobu przygotowania ofert.
 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 13.   Opis sposobu obliczania ceny.
 1. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym  a Wykonawcą.
 2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 6. Pouczenie o środkach ochrony           prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 7.  Informacje o podwykonawcach.
 8. Pozostałe postanowienia.

ZAŁĄCZNIKI DO  SIWZ:

Nr 1     Formularz oferty

            Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Nr 3     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy.

Nr 4     Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Nr 5     Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 

                I.       Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.

 

Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i we wszystkich dokumentach do niej dołączonych, występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:

 

 1. Zamawiający – URBITOR Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu,  ul. Chrobrego 105/107;
 2. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie;
 3. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907), zwanej  dalej ustawą lub ustawą Pzp;
 4. Specyfikacja - niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część;
 5. Przedmiot zamówienia - usługi wynikające z opisu przedmiotu zamówienia  (rozdz. IV SIWZ);
 6. Cena - kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia 
  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.  z 2013 r., poz. 385 – tekst jednolity);
 7. Najkorzystniejsza oferta - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
   i innych kryteriów opisanych w SIWZ.
 8. CCTV – system wewnętrznej telewizji przemysłowej stanowiący wyposażenie na terenie Dworca Głównego PKP.

 


 

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego

 

URBITOR Spółka  z o.o.  ul. Chrobrego 105/107 

87-100 Toruń

Strona internetowa : www.urbitor.pl 

Adres e-mail : sekretariat@urbitor.pl 

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Telefon:  (56) 669 43 01 fax (56) 660 48 20.

 

Znak postępowania: DS/ZP06/2014

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

III. Tryb udzielenia zamówienia

 

 1. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
  z 2013r. poz. 907 ze. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 
 2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w procedurze jak dla zamówień
  o wartości nie większej niż kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
  1. Biuletyn Zamówień Publicznych, 
  2. strona internetowa Zamawiającego - www.urbitor.pl,
  3. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 4. Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem wyłączenia częściowego w zakresie niestosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości Wykonawcy – zgodnie z  art. 5 ust.1 ustawy.
 5. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym 
  w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia i osób w Spółce z o. o. „URBITOR” w Toruniu  obejmująca podejmowanie stosownych działań ochronnych w celu niedopuszczenia do kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wszystkich podmiotów znajdujących się na terenie Spółki a w szczególności :

 1. stały kontakt z policją, strażą pożarną, strażą miejską oraz innymi służbami w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 2. przeciwdziałanie wchodzeniu na tereny chronione osób nieupoważnionych (kontrolę osób przebywających na terenie obiektu poza godzinami pracy na podstawie „Listy osób uprawnionych”). Dokument ten zostanie dostarczony wykonawcy z chwilą podpisania umowy;
 3. niedopuszczanie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na chronionych obiektach;
 4. montaż oraz eksploatacja systemu Active Guard lub o podobnych parametrach w ilości co najmniej 15 punktów kontrolnych, w miejscach ustalonych z Zamawiającym;
 5. wykonywanie dwóch obchodów na godzinę przy minimum 1-osobowej obsadzie, z których sporządzany będzie raport w formie elektronicznej przesyłany co dwa tygodnie na adres e-mail pelnomocnik@urbitor.pl
 6. otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej (od ul. Towarowej) i bramki wejściowej (od ul.

Chrobrego);

 1. kontrola pojazdów wjeżdżających na teren Zamawiającego w godz. 15.00 – 6.00;
 2. niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu usterek wszelkiego typu stosowanego monitoringu wizyjnego;
 3. bieżące prowadzenie dziennika zmiany poprzez zapisywanie przebiegu każdej zmiany. Dokument ten ma znajdować się stale na terenie Zamawiającego,

2) monitoring elektronicznego systemu alarmowego obiektu biurowca - ul. Chrobrego 105/107, a także Domu Pogrzebowego oraz Biura Obsługi Klienta na

Centralnym Cmentarzu Komunalnym - ul. Grudziądzka 190/192;

3) świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na Dworcu Głównym PKP Toruniu, ul. Kujawska 1 oraz na terenie przyległym, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego, poprzez bezpośrednią reakcję na zdarzenia, a także zapewnienie bezpieczeństwa na dworcu i obszarze ogólnodostępnym poprzez obsługę systemu CCTV;

4) konwojowanie wartości pieniężnych z kasy znajdującej się w siedzibie Zamawiającego (ul. Chrobrego 105/107) do banku obsługującego Zamawiającego usytuowanego na terenie Torunia.

 

Wykonawca musi dysponować patrolem interwencyjnym, który w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub nadzwyczajnych albo otrzymania sygnału z elektronicznego systemu alarmowego, wesprze działania pracowników ochrony w obiektach Zamawiającego lub dokona sprawdzenia stanu chronionego obiektu w czasie do 15 minut od momentu otrzymania telefonicznego zgłoszenia lub otrzymania sygnału z elektronicznego systemu alarmowego.

 

 1. Realizacja usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, polegać będzie  w szczególności na:
  1. W zakresie ochrony mienia i osób na terenie tzw. Toruńskiej Giełdy przy Towarowej (TGT) oraz budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego wraz z terenem przyległym (ul. Chrobrego 105/107):
  2. zapewnieniu bezpośredniej ochrony fizycznej o charakterze stałym polegającej na ochronie mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem,
  3. podejmowaniu stosownych działań polegających na niezwłocznym zawiadamianiu i uruchomieniu patrolu interwencyjnego w celu niedopuszczenia do kradzieży, dewastacji lub uszkodzenia mienia znajdującego się na chronionym terenie, przy czym zakładany przez Zamawiającego maksymalny czas dojazdu patrolu interwencyjnego wynosi 15 minut w porze dziennej (6.00 – 21.00), czas dojazdu w porze nocnej to 10 minut;
  4. utrzymywaniu stałego kontaktu z policją, strażą pożarną, strażą miejską oraz innymi służbami w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  5. przeciwdziałaniu wchodzenia na tereny chronione osób nieupoważnionych (kontrola osób przebywających na terenie chronionym poza godzinami pracy na podstawie Listy osób uprawnionych);
  6. niedopuszczaniu do popełnienia przestępstw lub wykroczeń na terenie ochronionych obiektów;
  7. wykonywaniu obchodu terenu z wykorzystaniem systemu Active Guard lub innego o podobnym działaniu lub funkcji, zakładany czas jednego obchodu to około 30 minut, raporty z eksploatacji wymienionego systemu Wykonawca przesyła co dwa tygodnie na adres e-mail : pelnomocnik@urbitor.pl (każdego 1-ego i 15- ego dnia miesiąca).
  8. otwieraniu i zamykaniu bramy wjazdowej (od ul. Towarowej) i bramki wejściowej (od ul. Chrobrego);
  9. kontroli pojazdów wjeżdżających na teren Zamawiającego w godz. 15.00 – 6.00, realizowanej poprzez nadzór nad ruchem kołowym pojazdów odbywającym się przez bramę od strony ul. Towarowej;
  10. niezwłocznym zgłaszaniu Zamawiającemu wszelkiego typu usterek stosowanego monitoringu wizyjnego oraz elektronicznego;
  11. bieżącym prowadzeniu Dziennika zmiany poprzez zapisywanie przebiegu każdej zmiany;
  12. wykonywanie innych poleceń Zamawiającego związanych z ochroną, w sytuacji, gdy wymaga tego ważny interes Zamawiającego;

 

Pracownicy ochrony pełnią służbę wg. następującego harmonogramu :

 • od poniedziałku do piątku – dwa posterunki od godziny 14.00 do 22.00,
 • od poniedziałku do piątku – dwa posterunki od godziny 22.00 do 6.00,
 • w sobotę – jeden posterunek od godziny 6.00 do 14.00,
 • w sobotę – dwa posterunki od godziny 14.00 do 22.00,
 • w sobotę – dwa posterunki od godziny 22.00 do 6.00,
 • w niedzielę – dwa posterunki od godziny 6.00 do 14.00,
 • w niedzielę – dwa posterunki od 14.00 do 22.00,
 • w niedzielę – jeden posterunek od 22.00 do 6.00,
 • w święta – dwa posterunki od 6.00 do 18.00,
 • w święta – dwa posterunki od 18.00 do 6.00.
 1. W zakresie monitoringu elektronicznego systemu alarmowego Domu Pogrzebowego, Biura Obsługi Klienta na Centralnym Cmentarzu Komunalnym ul. Grudziądzka 190/192 oraz obiektu biurowca, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego:
 1. po zainstalowaniu odpowiedniego nadajnika zapewnienie monitoringu wg  następującego harmonogramu:
  • od poniedziałku do soboty – całodobowo,
  • w niedziele i święta - całodobowo,
 2. przekazywaniu wiadomości poprzez SMS na 2 numery telefonów wskazane przez Zamawiającego o każdorazowym uzbrojeniu/rozbrojeniu alarmu obiektów przez obsługę Zamawiającego,
 3. elektronicznym monitorowaniu 2 obiektów obejmującym uzbrojenie/rozbrojenie sytemu oraz alarmu włamania lub napadu,
 4. podjęcie interwencji polegającej na fizycznym sprawdzeniu przez patrol interwencyjny niezwłocznie po otrzymaniu sygnału ze stacji monitorującej
  i powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zaistniałym fakcie wraz opisem okoliczności;
 1. W zakresie usług ochrony fizycznej osób i mienia na Dworcu Głównym PKP
  w Toruniu, ul. Kujawska 1 oraz na terenie przyległym, znajdującym się w zarządzie  Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawował kompleksową ochronę osób i mienia na terenie wskazanego obiektu, całodobowo jeden posterunek, przy zachowaniu czasu pracy według obowiązujących przepisów. Osoby pełniące obowiązki ochrony na terenie Dworca Głównego PKP nie mogą posiadać ograniczeń funkcji psychomotorycznych.

Zadania ochrony w obiekcie Dworca wraz z  terenami przyległymi polegają na zapewnieniu bezpieczeństwa na Dworcu i obszarze ogólnodostępnym poprzez obsługę systemu telewizji przemysłowej (CCTV) i bezpośrednią reakcję na zdarzenia na terenie Dworca Głównego PKP, pracownik ochrony prowadzi obsługę centrali sygnalizacji pożaru (CSP) i systemu monitoringu pożarowego wraz z obowiązkiem bieżącej  weryfikacją zaistniałych zagrożeń oraz zdarzeń.

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika ochrony fizycznej funkcjonującego na terenie Dworca Głównego PKP przedstawia się następująco:

 1. ochrona obiektu i kontrola przestrzegania zakazów używania otwartego ognia
  i załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 2. podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku w obiektach oraz na terenach przyległych, poprzez patrolowanie lub monitorowanie obiektu i podejmowanie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie prewencji i interwencji,
 3. patrolowanie całodobowe, prowadzone wg harmonogramu ustalonego
  z Zamawiającym, wykonywane na każdej zmianie we wszystkie dni roku kalendarzowego przez pracowników ochrony, umundurowanych w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne identyfikatory, wyposażonych w środki łączności oraz środki przymusu bezpośredniego,
 4. zamykanie dworca w godzinach nocnych (w czasie wyznaczonych przerw technologicznych) oraz w razie potrzeby usuwanie bezdomnych z holu dworcowego przed zamknięciem Dworca,
 5. raportowanie dobowe – cykliczne, codziennie, drogą elektroniczną na adres:  pelnomocnik@urbitor.pl,
 6. sposób przekazywania informacji na odcinku Wykonawca - Zamawiający– droga telefoniczna. (Koszty zakupu telefonu oraz koszty połączeń telefonicznych pozostają po stronie Wykonawcy),
 7. natychmiastowe, w sytuacjach mających wpływ na bieżące funkcjonowanie dworców – drogą telefoniczną na numer 56 669 43 01 lub 883 754 000. (Koszty połączeń pozostają po stronie Wykonawcy),
 8. zapewnienie wykonywania niezbędnej pomocy polegającej na usłudze osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w poruszaniu się po całym terenie dworca łącznie z przejściami i peronami oraz wejściem do/wyjściem z pociągów,
 9. pomoc fizyczna w/w osobom oraz należących do nich bagaży nie może przekraczać norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.),
 10. pracownicy ochrony nie są zobowiązani do pomocy przy noszeniu towarów niebezpiecznych, lub innych, których przemieszczanie na terenie Dworca może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego (używek, chemikaliów, przedmiotów wielkogabarytowych itp),
 11. zgodnie z definicją Rozporządzenia nr 1371/2007  Parlamentu Europejskiego
  i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym - art.3 pkt.15 „osoba niepełnosprawna” lub „osoba
  o ograniczonej sprawności ruchowej” oznacza każdą osobę której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub na skutek wieku
  i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby,
 12. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do udzielania niezbędnej pomocy osobom wymienionym w pkt 4  litera k),
 13. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy przez strony zainstaluje na własny koszt we wskazanych przez Zamawiającego miejscach czytniki elektronicznego systemu rejestracji obecności pracowników, będące w jego dyspozycji/zasobach, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań  System rejestracji oparty będzie na systemie kontroli podobnym lub zbliżonym do modelu Seven Guard/Active Guard,
 14. Zamawiający otrzymuje, na wskazany w Umowie adres e-mailowy, codzienne raporty z dobowej aktywności osoby wykonujące usługę na każdym obiekcie dworcowym; raport, o którym mowa Wykonawca przesyła do godziny 12 następnego dnia.
 1. W zakresie konwojowania wartości pieniężnych z kasy znajdującej się w siedzibie Zamawiającego - ul. Chrobrego 105/107 do banku obsługującego Zamawiającego:
  1. konwojowaniu wartości pieniężnych, które prowadzone będzie w dniach
   i godzinach wyprzedzająco ustalonych z Zamawiającym, przy czym szacuje częstotliwość konwojów na poziomie 5 – 6 konwojów w miesiącu,
  2. posiadaniu środka transportu oraz wyposażenia pozwalającego zgodnie  obowiązującymi przepisami przewozić wartości pieniężne do 1 (jednej) jednostki obliczeniowej jednorazowo,
  3. wykonywaniu usługi konwojowania wartości pieniężnych z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
   i Administracji z dnia 07 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad
   i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz.1128).

2. Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące wyposażenia osób realizujących przedmiot zamówienia:

 1. dla pracowników ochrony pełniących obowiązki na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej - posiadanie umundurowania firmowego Wykonawcy wyposażonego
  w elementy odblaskowe oraz identyfikatora ze zdjęciem; pracownicy powinni być wyposażeni w sprawnie działające latarki oraz indywidualne urządzenia zapewniające łączność między sobą, przynajmniej jeden sprawny telefon z dostępem do sieci zewnętrznych,
 2. dla pracowników ochrony pełniących obowiązki na terenie Dworca Głównego PKP: Osoby wykonujące usługę ochrony Dworca muszą być umundurowane w ubranie koloru czarnego tzw. ubiór bojowy oraz żółtą kamizelkę bojowo-ochronną
  z napisem OCHRONA, środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, pałki typu Tonfa, RMG, latarkę z uchwytem typu  Maglite lub o podobnych parametrach, oznaczony czerwonym krzyżem pakiet pierwszej pomocy z zawartością: rękawiczki jednorazowe, maseczka z ustnikiem, nożyczki, środek opatrunkowy, opaska uciskowa, środek dezynfekujący.

Osoby wykonujące usługę ochrony Dworca muszą posiadać środki łączności umożliwiające kontakt na terenie obiektu oraz poza nim tj. radiotelefon oraz telefon komórkowy. (Koszty związane z zakupem środków łączności oraz ich utrzymaniem pozostają po stronie Wykonawcy).

 1. dla konwojentów wartości pieniężnych – posiadanie umundurowania firmowego Wykonawcy oraz identyfikatora ze zdjęciem. 

 

 1. Opis ochranianych  obiektów 
  1. Toruńska Giełda przy Towarowej:
   1. teren o powierzchni 5 850 m², na którym zlokalizowany jest 2-kondygnacyjny budynek warsztatowo-biurowy oraz parkingi dla pojazdów samochodowych  i sprzętu, na części biurowej wymienionego budynku znajduje się 1 kamera wizyjna.
   2. teren Toruńskiej Giełdy przy Towarowej o powierzchni 43 826 m², na którym zlokalizowanych jest 120 obiektów handlowych (pawilonów);

Na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej znajduje się monitoring wizyjny,  w skład którego wchodzą: rejestrator, 9 szt. kamer wizyjnych, 2 monitory  w 2 pomieszczeniach.  

 1. Centralny Cmentarz Komunalny przy ul. Grudziądzka 190/192:
  1. budynek Domu Pogrzebowego;
  2. budynek administracyjny, w którym mieści się Biuro Obsługi Klienta. 
 2. Obiekt Dworca Głównego  PKP przy ul. Kujawskiej 1
 1. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79.71.00.00-4 - Usługi ochroniarskie.

 1. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej obiektu Toruńskiej Giełdy przy Towarowej w terminie ustalonym z Wykonawcami.

 

V. Informacje dotyczące ofert wariantowych i ofert  częściowych.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

VI. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy

 

 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na  powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 30 % wartości zamówienia  podstawowego.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia 2 czerwca 2014r.(od godz. 6.00) do dnia 1 grudnia 2014r. (do godziny 6.00).

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający wymogi  art. 22 ust.1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wymaganej ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób
i mienia (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 628 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokument wymagany jest od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę;

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 zł (jeden milion złotych) przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa, co najmniej jeden z Wykonawców.

 1. Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

 

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1  litera a) SIWZ:
  1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
  2. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługi ochrony osób i mienia wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 litera b) i c) SIWZ – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego
  w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII  pkt 1 litera d) - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych).
 4. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
  z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:
  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ),
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. W celu przedstawienia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 1. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 2. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

                X.         Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: URBITOR Spółka z o.o., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą fax-u na nr (56) 660 48 20 lub drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: pelnomocnik@urbiotor.pl z zastrzeżeniem punktu 3. W tych przypadkach, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu, poczty elektronicznej
  i potwierdziły fakt jej otrzymania.
 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub pełnomocnictw - również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także zmiany i wycofania oferty.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

 

 XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych oraz dot. przedmiotu zamówienia jest Marek Suryn - pełnomocnik ds. ochrony mienia,  tel.  nr 56- 669- 44-84,  883-754-000, adres poczty: pelnomocnik@urbitor.pl .

Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

 

XII.   Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium

 

XIII. Termin związania ofertą

 

 1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim.
 2. Oferta powinna został sporządzona pisemnie w języku polskim na formularzu oferty, którego wzór został określony w załączniku  nr 1 do SIWZ. 
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy, 
  2. oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału IX SIWZ.

 

 1. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych  do oferty dokumentów należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub
  w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo to winno być podpisane przez osobę/osoby upoważnione (upełnomocnione) do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz jej zakres (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia).
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.
 7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.
 8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
 9. Wymagane w rozdziale IX SIWZ dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie  z napisem „Zmiana do oferty ” oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).
 11. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 12. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
 13. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale połączone i włożone do jednej koperty, która powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis: Przetarg nieograniczony – ochrona mienia i osób w Spółce z o. o. Urbitor, znak sprawy DS/ZP06/2014, nie otwierać przed dniem  9 maja 2014r. do godz. 10.30.  Koperta musi być zaadresowana na adres Zamawiającego.

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy składać w do dnia 9 maja 2014r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, sekretariat I piętro. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym w pkt 1 zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2014r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej, I piętro pokój nr 17. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
  a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert. 
 6. .Informacje, o których mowa w pkt 6 i 7, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny  

 

 1. Cenę oferty należy wyrazić w Formularzu oferty w polskich złotych, cyfrowo i słownie,
  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszelkie należne opłaty i  podatki wraz z podatkiem od towarów i usług.
 3. Do porównania ofert  brana będzie pod uwagę cena brutto.

 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym  a Wykonawcą

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane 
w PLN (walucie złoty polski).

 

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

a) cena oferty brutto – 80%,

 1. posiadanie przez Wykonawcę statusu zakładu pracy chronionej – 20 %.

 

 1. Opis sposobu oceniania ofert: 

 

 1. wg kryterium – cena oferty brutto – oferta zostanie oceniona wg następującego wzoru:

                                                                                               najniższa cena

liczba punktów  wg kryterium nr 1 =  ------------------------ x 100 pkt  x 80%

                                                                                              cena badanej oferty

 

 1. wg kryterium - posiadanie przez Wykonawcę statusu zakładu pracy chronionej wg następującego zasad:

Wykonawca, który zadeklaruje, że z tytułu zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie mógł dokonywać co miesięcznego odpisu z tytułu składek na PFRON w kwocie 3 800 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset ) i więcej miesięcznie w okresie obowiązywania umowy otrzyma 20 punktów;

 

Wykonawca , który  zadeklaruje niższe kwoty odpisu otrzymają punkty wg wzoru:

 

                                                                               deklarowana kwota odpisu  (zł)

liczba punktów  wg kryterium nr 2 =  ------------------------------------------x 100 pkt  x 20%

                                                                                              3 800,00 zł

 

Wykonawca, który nieposiada statusu zakładu pracy chronionej w  kryterium nr 2 otrzyma  0 pkt.

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ostateczna ocena oferty stanowi sumę policzonych punktów uzyskanych wg podanych kryteriów oceny ofert. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych .

 1. Zamawiający poprawi w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.
 2. O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
   i prawne;
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
 2. Ponadto Zamawiający ogłosi wynik postępowania o udzielenie zamówienia, zamieszczając informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a), na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
  w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

 

                XX.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej
   z postanowieniami SIWZ.
 2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w  załączniku Nr 5 do SIWZ.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
  1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
  2. zmiany podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego,
  3. nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 
  4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego,
  5. z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  6. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
 5. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1  ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem), albo w terminie 10  dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).
 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców 

do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 1. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą  orzeczenia.
 2. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych 
  w art. 185 Ustawy.
 3. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
  17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli Ustawa nie stanowi inaczej. 
 4. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
  (art. 180 -198) Ustawy.

 

XXIII. Informacje o podwykonawcach

 

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 2. Zamawiając żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy. 
 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

 

XXIV. Pozostałe postanowienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze  zm.). 

 

Załącznik  Nr 1

do SIWZ na ochronę osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu

 

 

 

 

 

……………………………………

Pełna nazywa i adres Wykonawcy z  nr fax- u  i adresem poczty elektronicznej 

 

FORMULARZ   OFERTOWY

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: DS/ZP/06/2014) na „Świadczenie usług na ochronę osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ:

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi
  w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ), za cenę:

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka ilość 

Ilość

Ryczałtowa cena  netto – za jeden miesiąc /konwój  

(zł)

Wartość netto

(zł)

1.

Ochrony fizycznej  mienia i osób dotyczy

obiektu Toruńskiej

Giełdy przy Towarowej

Miesiąc

6

 

 

2.

Ochrony fizycznej mienia
i osób dotyczy obiektów Dworca Głównego PKP

Miesiąc 

6

 

 

3.

Monitoring systemu alarmowego Domu Pogrzebowego, Biura Obsługi Klienta na Centralnym Cmentarzu Komunalnym ul. Grudziądzka

Miesiąc

6

 

 

4.

Konwojowanie wartości pieniężnych

konwój

30

 

 

Razem netto (zł) 

 

Podatek VAT (zł) 

 

Razem brutto (zł) 

 

 

Wartość brutto (słownie złotych):

…………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne  do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Oświadczam/y, że posiadam/y* / nie posiadam/y* własny patrol interwencyjny.   
 2. Posiadam/y*   /  Nie posiadam/y* status (u) zakładu pracy chronionej.

Deklarujemy, że z tytułu zawarcia z nami umowy na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie mógł dokonywać co miesięcznego odpisu z tytułu składek na PFRON w kwocie nie mniejszej niż ……………………. zł  (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………) miesięcznie w okresie obowiązywania umowy.*

 1. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*
 2. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
 3. Zapoznałem /liśmy się z treścią SIWZ i z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
   i przyjmuję /emy te dokumenty bez zastrzeżeń.
 4. Oświadczam /y, że otrzymałem /liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 5. Oświadczam/y, że:
  1. zamówienie wykonam/y samodzielnie*)
  2. część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom (określić zakres)*:

 

L.p.

Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy)

Nazwa (firma) podwykonawcy**

1.

 

 

2.

 

 

** dotyczy tylko podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na  zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *:/ wskazane poniżej  informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być  one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *:

L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

Od

do

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 1. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kart.
 2. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  1. .............................................................................................................................,
  2. .............................................................................................................................,
  3. .............................................................................................................................,
  4. ………………………………………………………………………………….

 

........................., dnia .........................  .................................................................

                (miejscowość)                                                                Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu wykonawcy

(Zalecany czytelny podpis albo podpis i pieczątką)

-------------------------------

*Niepotrzebne skreślić


 

 

Załącznik Nr 2

do SIWZ na ochronę osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu

 

…………………….............................

  (Nazwa i adres  Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE 

 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu  

oświadczam/oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego, opisane przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie:  

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

........................., dnia .........................          .................................................................

                (miejscowość)                                                                Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu wykonawcy

 


Załącznik  Nr 3

do SIWZ na ochronę osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu

 

 

 

…………………….............................

  (Nazwa i adres  Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor
w Toruniu

 

oświadczam (-y), że nie podlegam / y  wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t,j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907).

 

 

 

 

........................., dnia .........................          .................................................................

(miejscowość)                                                                Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy


 

 

Załącznik  Nr 4

do SIWZ na ochronę osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu

 

 

 

 

..........................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

 

INFORMACJA  DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor
w Toruniu

 

informuję/informujemy, że zgodnie z art. 26 ust. 2d, biorąc pod uwagę art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

 1. nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późń. zm.)*   
 2. należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzą podmioty wymienione w liście załączonej do oferty.*

 

........................., dnia .........................          .................................................................

(miejscowość)                                                                Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić


 

Załącznik  Nr 5

do SIWZ na ochronę osób i mienia w spółce z o. o. Urbitor w Toruniu

 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013, poz. 907).

 

 

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest usługa ochrony fizycznej mienia i osób w obiektach   Zamawiającego, zwana dalej usługą ochrony.
 2. Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługę ochrony zgodnie z przepisami  ustawy 
  z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U z 2005r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część  umowy.

 

§ 2

W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji umowy obowiązują zasady:

 1. solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych zobowiązań wynikających z umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji zadania,
 2. reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania
  i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

* jeżeli dotyczy

 

§ 3 

 1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony.
 2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi ochrony ustala się od dnia 2 czerwca 2014r. od godziny 6.00, do dnia 1 grudnia 2014r (do godziny 6.00). Przekazanie obiektów do ochrony nastąpi w dniu 1 grudnia 2014r o godz. 06.00 na podstawie „Protokołu przekazania obiektu do ochrony”, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  oraz dotychczasowego wykonawcy usługi ochrony. 
 3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  wykonywania niniejszej umowy rozpoczyna się z chwilą faktycznego przejęcia obiektu do ochrony, co znajduje potwierdzenie
  w „Protokole przekazania obiektu do ochrony”.

 

§ 4

1. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy pomieszczenie niezbędne do wykonywania przez nich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wymienione pomieszczenie posiadać będą dostęp do wody, toalety, będą ogrzewane.

 2. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony możliwość korzystania z linii telefonicznej, tylko i wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem postanowień umowy.

3. Zmawiający zobowiązuje się do:

 1. niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich przypadkach nienależytego  wykonania przedmiotu umowy, 
 2. powiadamiania Wykonawcy o zamianach  dokonywanych w chronionych obiektach, które  mają wpływ na świadczenie usługi ochrony przez Wykonawcę. 

 

§ 5

 1. Na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
 2. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą poinformuje Zamawiającego
  o nazwie i adresie podwykonawcy oraz określi zakres czynności powierzanych do wykonania przez  podwykonawcę, a także przedłoży poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnej koncesji uprawniającej podwykonawcę do  prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługi ochrony osób i mienia. 
 3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność  za działania  wykonane  przez podwykonawcę.

 

§ 6

 1. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością, wynikającą z charakteru podejmowanych przez niego działań  i czynności. 
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane 
  z realizacją umowy, w tym za szkody wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
 3. Za wszelkie działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada Wykonawca jak za własne działania lub zaniechania. 
 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez  Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 


 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową eksploatację sprzętu i urządzeń powierzonych do obsługi oraz dbałość o właściwe zabezpieczenie przed ich zniszczeniem, a także za przestrzeganie instrukcji obsługi systemów i urządzeń zabezpieczających  i alarmowych, zainstalowanych w chronionych obiektach.
 2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych). Wymieniona umowa ubezpieczeniowa będzie wolna od zapisów oraz klauzul ograniczających wysokość jednorazowej kwoty odszkodowania wypłacanej na rzecz Zamawiającego.
 3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jego kontynuacji przez okres trwania umowy i do każdorazowego dostarczania kserokopii aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada i kontynuuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem umowy wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek.

 

§ 7

W czasie wykonywania umowy i po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

 

§ 8  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

 1. przeszkolenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy w zakresie przepisów BHP i ppoż.,
 2. posiadania przez te osoby aktualnych, wymaganych przepisami prawa badań lekarskich.
 1. Zamawiający upoważniony jest do kontrolowania pracowników ochrony w każdym czasie oraz sprawdzenia czasu  przejazdu grupy interwencyjnej.
 2. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia.
 3. Zamawiający lub upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego mogą wydawać pracownikom ochrony specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy. Dyspozycje  te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli  nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów.
 4. Tworzenie przez Wykonawcę miesięcznych grafików służb pracowników ochrony odbywać się będzie zgodnie z Kodeksem pracy. Grafiki będą przedkładane Zamawiającemu do wiadomości w wersji papierowej lub elektronicznej, także w postaci zdalnego dostępu przy użyciu aplikacji komputerowej, udostępnionej przez Wykonawcę.

 

§ 9

 1. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników ochrony
  1. pełniących obowiązki na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej w jednolite umundurowanie z logo Wykonawcy, wyposażone w elementy odblaskowe oraz w identyfikatory ze zdjęciem, a także w środki łączności bezprzewodowej oraz środki  techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji usługi ochrony,
  2. pracowników ochrony pełniących obowiązki na terenie Dworca Głównego PKP:
   w mundur koloru czarnego, tzw. ubiór bojowy oraz żółtą kamizelkę bojowo-ochronną z napisem OCHRONA, środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, pałki typu Tonfa, RMG, latarkę z uchwytem typu Maglite lub
   o podobnych parametrach, oznaczony czerwonym krzyżem pakiet pierwszej pomocy z zawartością: rękawiczki jednorazowe, maseczka z ustnikiem, nożyczki, środek opatrunkowy, opaska uciskowa, środek dezynfekujący. Osoby wykonujące usługę ochrony Dworca muszą posiadać środki łączności umożliwiające kontakt na terenie obiektu oraz  poza nim tj. radiotelefon oraz telefon komórkowy. (Koszty związane z zakupem środków łączności oraz ich utrzymaniem pozostają po stronie

Wykonawcy),

 1. pracowników konwoju wartości pieniężnych – w jednolite umundurowanie z logo Wykonawcy oraz w identyfikatory ze zdjęciem,
 2. pracownicy wykonujący usługę ochrony są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów wewnętrznych, obowiązujących u Zamawiającego w zakresie związanym
  z realizacją przedmiotu umowy, a także  instrukcji obsługi urządzeń i systemów zabezpieczających i alarmowych, zainstalowanych w chronionych obiektach.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu obowiązków pracowników ochrony w szczególności poprzez zmianę sposobu zorganizowania posterunków,
  w tym zmianę składu osobowego i godzin pracy posterunków.

 

§ 10

 1. Dokumentację przebiegu służby pracowników ochrony oraz korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  stanowić będzie w szczególności Dziennik zmiany prowadzony przez Wykonawcę w miejscu wykonywania umowy, zawierająca dane obiektu oraz ponumerowane strony – udostępniana do wglądu na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
 2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika ochrony jakiegokolwiek zagrożenia obiektów chronionych, znajdującego się w nich mienia i przebywających osób, zobowiązany on jest – poza podjęciem odpowiednich działań – do natychmiastowego powiadomienia o tym, wszelkimi dostępnymi środkami:
  1. osoby wskazane przez Zamawiającego,
  2. odpowiednie służby:
   1. pogotowie ratunkowe,
   2. pogotowie gazowe, 
   3. straż pożarną,
   4. pogotowie sieci elektrycznej,
   5. pogotowie wodociągowe,
   6. policję.
 3. Wykaz osób określonych w ust.2 pkt 1), dotyczący telefonów służbowych, przekaże Zamawiający. Na nim też spoczywa obowiązek aktualizacji  wykazu.
 4. Wykonawca  zapewnia patrol  interwencyjny, który w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub nadzwyczajnych albo otrzymania sygnału z elektronicznego systemu alarmowego, wesprze działania pracowników ochrony w obiektach  Zamawiającego lub dokona  sprawdzenia stanu chronionego obiektu w czasie do 15 minut od momentu otrzymania telefonicznego zgłoszenia lub otrzymania sygnału z elektronicznego systemu alarmowego.

 

§  11 

W przypadku zaistnienia kradzieży, rabunku, włamania, pożaru lub innych zdarzeń powodujących szkodę w chronionym obiekcie strony obowiązuje następujący tryb postępowania:

 1. natychmiast po stwierdzeniu zdarzenia o którym mowa wyżej – pracownik ochrony powiadamia Zamawiającego, właściwe służby (np. Policji, Straży Pożarnej)
  i jednocześnie zabezpiecza miejsce zdarzenia (ślady),
 2. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych sporządza protokół z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, w którym podaje rodzaj, ilość, wartość utraconych przedmiotów lub poniesionej szkody.

 

§ 12

 1. Odbiór jakościowy wykonywanych usług, kontrola osób wykonujących ochronę, odbywa się przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
 2. Stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczące wykonywania ochrony, winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, jednak nie później niż w terminie ustalonym  z przedstawicielem Zamawiającego.
 3. Każde zaniedbanie dotyczące usługi ochrony podlega wpisaniu do Dziennika zmiany.

 

§ 13

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ……………………….
  1. miesięczna cena ryczałtowa za wykonanie ochrony  fizycznej mienia i osób wynosi ….. zł netto, (dotyczy obiektu Toruńskiej Giełdy przy Towarowej),
  2. miesięczna cena ryczałtowa za wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia
   i osób wynosi …… zł netto (dotyczy obiektów Dworca Głównego PKP),
  3. miesięczna cena ryczałtowa za monitorowanie systemu alarmowego wynosi …. zł netto (dotyczy Domu Pogrzebowego, Biura Obsługi Klienta na Centralnym Cmentarzu Komunalnym ul. Grudziądzka), 
  4. cena ryczałtowa za wykonanie jednego konwoju wartości pieniężnych wynosi …. zł netto.
 2. Zamawiający przewiduję możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku   zmiany stawki podatku VAT, w stopniu wynikającym z tej  zmian, od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zaczęła obowiązywać  nowa stawka podatku. 
 3. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia lub ceny brutto za jedną godzinę  z tytułu  waloryzacji.  

 

§ 14

 1. Zapłata należności za wykonanie usługi ochrony będzie następować za okres miesiąca kalendarzowego po jego upływnie, na podstawie otrzymanej faktury.
 2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy w ...................................... nr…………..., w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. 
 3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest  płatnikiem VAT.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 15

 1. W przypadku posiadania przez Wykonawcę statusu zakładu pracy chronionej, Wykonawca zobowiązuje się do co miesięcznego przekazywania Zamawiającemu poświadczenia określającego wysokość możliwej do odliczenia kwoty z tytułu PFRON wraz z gwarancją dokonania takiego odpisu.
 2. W przypadku braku możliwości zapewnienia odpisu na PFRON przez Zamawiającego, w wysokości deklarowanej przez Wykonawcę w treści oferty w danym miesiącu realizacji usługi, wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 litera a) umowy zostanie obniżone w następnym miesiącu świadczenia usługi o różnicę deklarowanego odpisu z faktycznie uzyskanym przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi na żądanie zamawiającego korektę faktury.
 3. Brak możliwości zapewnienia deklarowanego odpisu poczytuje się za nienależyte wykonanie umowy, co związane będzie z uprawnieniem Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w kwocie różnicy.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary umownej
  z wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi.

 

§ 16

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
  1. gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1 umowy,
  2. gdy Zamawiający odstąpi od umowy w trybie § 17 ust. 4    w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1 umowy
  3. za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy, w szczególności  w przypadku nie zapewnienia ciągłości obsady posterunku, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1 umowy. 
 2. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy. 
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

 

§ 17

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:
  1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
  2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przesłanki,  o której mowa w ust.
  1 litera a), Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie  odstąpienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji prawnych w przypadku:
  1. stwierdzenia przez Zamawiającego, że osoby świadczące usługę znajdują się
   w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
  2. niepodjęcia natychmiastowej interwencji w przypadku otrzymania zgłoszenia zagrożenia osób lub mienia za pośrednictwem systemów alarmowych, telefonicznie lub osobiście,
  3. niepodjęcia natychmiastowej interwencji w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia osób  lub mienia,
  4. dopuszczenia do wniesienia na teren chronionego obiektu materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych,
  5. utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie dzielności gospodarczej
   w zakresie usługi ochrony osób i mienia,
  6. nie przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy,
  7. utraty przez Wykonawcę statusu zakładu pracy chronionej,
  8. utraty przez Wykonawcę możliwości dokonywania odpisów z tytułu wpłat do PFRON.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, w przypadku nie uzyskania wynagrodzenia z tytułu realizowanej usługi za okres dwóch miesięcy rozliczeniowych. 

 

§ 18

 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
  1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
  2. zmiany podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego  lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego,
  3. nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 
  4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego,
  5. z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  6. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
 3. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga uprzedniego sporządzenia pisemnego wniosku strony umowy zawierającego w szczególności:

a) opis proponowanej zmiany, 

 1. uzasadnienie potrzeby bądź konieczności wprowadzenia zmiany,
 2. wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

utworzono: 2014-04-30 12:12 przez: M S
wyedytowano: 2014-04-30 12:17 przez: M S 
aktywne od dnia: 2014-04-30 12:10
ilość odsłon podstrony: 2363
repozytorium zmian
drukuj